« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 1 - toto téma jsem si vytáhnul

Nejstarší památky světové literatury

Nejstarší slovesné projevy


 


P r a v ěk – obřady, řeč = sloužila ke komunikaci, k zaklínání, uctívání – obřadné funkce


vznik pranostiky ( zkušenosti o počasí ), přísloví a pořekadel – individuální a kolektivní zkušenosti, mytologie = soustava mýtů a bájí, hlavně o vzniku světa


 


S t a r o v ě k  ( asi 3000 př.n.l. – 476 n.l.)


476 n.l. . zánik západořímské říše (  období starověku )


Člověk se začíná usazovat, ochočovat zvířata, stavba domů atp.+ vznik měst


Vznik civilizací : EGYPT, ŘECKO, později ŘÍM


 


Starověké mimoevropské civilizace – vyspělé


 


Mezopotámie ( řeky Eufrat, Tigris )


 – velký rozkvět : 6 tis.př.n.l. – tzv.,,Zlatý věk‘‘ – rozvoj ekonomiky, obchodu, umění , objev kola, vznik klínového písma – záznamy do hliněných tabulek ( největší knihovna v Ninive – založena Aššurbanipalem, asyrským králem )


-          do 2000 př.n.l. : říše Sumerů – velmi rozvinutá


-          l i t e r a t u r a : vychází z ústního podání, ústní tradice, později záznamy již klínovým písmem  - zmínky o původu světa, o Bozích, o stvoření atp.


-          n e j z n á m ě j š í  p a m á t k y : Báseň o stvoření – z Babylonie + Epos o Gilgamešovi – sumerský epos, hlavní hrdina – sumerský král Enmekarem u Uruku, popisuje cestu krále za nesmrtelností, v mezopotamských mýtech má kořeny i Bible


 


ORIENT :


říše Chetitů ( 1650 př.n.l.) – na území dnešního Turecka, agresivní národ, časté války, zánik – 12.stol.př.nl., jako první používají h i e r o g l y f i c k é písmo


Hieroglyfy = piktogramy ( zvířata, části lidského těla ad.)


 


Féničané


– od 12.století př.n.l. na území dnešní Sýrie a Libanonu ( na pobřeží ), proslulí mořeplavci, námořní obchod,výroba kovů, skla, vývoz výrobků


-          jako první vytvořili a b e c e d u  – primitivní, 22 znaků, jen souhlásky – od nich ji přejímají Řekové, upravili si ji – od nich pak Etruskové a pak Římané : vznik klasické latinské abecedy


 


Persie


= na území dnešního Íránu od roku 550 př.n.l. do roku 525 n.l.


-          výbojný národ


-          řeckoperské války ( 490 - 449 př.n.l. ) – postupný úpadek Persie, oslabení, Alexander Makedonský si ji podmanil – 331 př.n.l.


-          l i t e r á r n í  p a m á t k y  : Avesta = náboženské texty ( modlitby, mýty, právnické spisy, lyrické písně ), pravděpodobná autor : Zarathustra – založil staroperské náboženství, dále : Kniha králů


 


Hebrejci


-    5 tis.př.n.l.


-          dnešní označení = Židé


-          žili hl. v Mezopotámii v městě Uru


-          asi v roce 4000 př.n.l. – příchod vůdce se svým kmenem do Palestiny, zaslíbené země


-          nejznámější král – Šalamoun – velký rozkvět země


-          po smrti Šalamouna v roce 931 př.n.l. – rozdělení země : severní část ( království izraelské) a jižní část = Judea ( známé město : Betlém )


-          l i t e r a t u r a  : Hebrejská bible – 1000 př.n.l., zůstává nezměněnou až do dnešních dnů, základ židovského náboženství – později nazvána Starým zákonem = základ pro křesťanské náboženství, obsahuje : desatero přikázání ( morální přikázání ) + náboženské


( liturgické ) texty, právnické texty


                                - má 3 okruhy : Pět knih Mojžíšových ( Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium )


Kniha proroků ( např. Izaiáš, jeremiáš, Ezechiel atd.) – vyprávění z dějin Izraele


Svaté spisy – autor - král Šalamoun – Žalmy Davidovy a Píseň písní


-          v originále je Bible psaná v hebrejštině a v aramejštině = jazyk Ježíše Krista, Bible má velký a trvalý vliv na euroamerickou civilizaci


-          Nový zákon: vypráví o životě, smrti, zmrtvýchvstání Ježíše Krista – vykupitele lidu z hříchů, kt.se narodil v Betlémě a vyrůstal v Nazaretu, ve 30 letech spolu s 12 apoštoly konal zázraky ( Kristova léta), zrazen Jidášem a mučednická smrt; psán řecky!


 


Egypt


-    vznik asi 4000 let př.n.l. v povodí Nilu, nilské záplavy, vládcové – faraóni


-          3 období : Stará říše – nejstarší, Střední říše, Nová říše


-          nejznámější památky – pyramidy


-          uctívání Bohů


-          semitský jazyk – hebrejština


-          písmo : h i e r o g l y f y : 700 znaků, vznik – 3 tis.př.n.l., 2 stupně hieroglyfů - 1. fonogramy = symboly označující zvuky, 2. ideogramy = symboly označující myšlenky,děje, atp.


-          postupem času došlo k zjednodušení hieroglyfického písma


-          bylo rozluštěno fr.Champollionem ( 1822)


 


Dílo : Povídka o Sinuhetovi – povídka o Egypťanovi, který utíká před králem ( inspirace pro Fina Mika Waltariho – Egypťan Sinuhet z r.1946)


 


Indie


- 2 civilizace – kočovníci z Persie a obchodníci z okolí řeky Indus, vůdce – Siddhártha


( známější pod jménem Buddha ) – považován za vtělení boha išnu


-          památky : védy = písně u rituálních obřadů doprovázející např.pohřby


                    Mahábhárata = veršovaný epos


                     Rámájana = epos


                        Kámasútra ( Umění milovat)


                       Kalídása: Oblak poslem lásky a Šakuntala = milostná poezie


 


Čína


-   na soutoku Chuang-che a Jang-c‘- tiang


-          vlády dynastií, výroba porcelánu, střelného prachu, kompasu


-          2 směry : taoismus, konfucionismus ( představitel Konfucius ) – jeho myšlenky byly sepsány jeho žáky v knize Hovory )


 


Amerika


-    osídlení : asi 20 – 40 tis.př.n.l.


-          původní obyvatelé byli Indiáni, ve střední Americe – Olmékové ( znali sluneční kalendář, znalosti matematiky, hieroglyfického písma, asi 1000 př.n.l.), Mayové ( hieroglyfy, propracovaný kalendář, astronomie ), Aztékové


-          jižní Amerika : Inkové ( pohoří Andy )


 


Starověké Řecko


-          Řekové – indoevropský národ písmo = l i n e á r n í  A


-          2000 př.n.l. – příchod prvních Řeků, kmen Helléni


-          Mykénská civilizace: užívá l i n e á r n í písmo B, rozkvět této civilizace : 1600-1300 př.n.l., potom úpadek, 6.st.př.n.l. – opět rozkvět = archaické období


-          Attické období : 5.st.př.n.l., městský stát Athény, demokracie


                               - název je odvozen od oblasti Attiky, kde Athény ležely


                               - otrokářské zřízení, později zavedení ol y m p i j s k ý c h her, fungují zde


                                  školy        


                               - 4.st.př.n.l. : časté bitky, války


                               - do čela se dostává po Athénách Sparta, později Théby


 


-          Hellénistické období : Řecko si podmaňuje Filip II.Makedonský, pak jeho syn Alexander Makedonský – válečná tažení, zanáší řeckou kulturu do dobytých zemí, po smrti A.M. přejímá vládu Řím


 


A n t i k a


 


-          název je odvozen z latiny ( ,,starobylé období‘‘) = období Řecka a Říma


-          antika = trvalý vzor


-          stavby : divadla, chrámy ( zasvěcovány Bohům ), lázně


-          3 styly : dórský, iónský, korintský


-          Artemidin chrám efesu ( Artemis = bohyně lovu ), Parthenón na Athénské akropoli


( zasvěcen bohyně Athéně )


-          Sochařství : např.mytologické náměty ( Polykleitos, Myrón – Diskobolos )


 


ANTICKÁ LITERATURA


A  r c h a i c k é   o b d o b í  : od 6 st.př.n.l.


-          nejprve ústní slovesnost ( většinou písňová forma, později lyrika a epika ), poté záznamy písmem


-          epická poezie : Ilias a Odyssea – HOMÉR : veršovaný epos, pravděpodobný vznik kolem 800 př.n.l., Ilias : boje Řeků proti městu Trója ( s dřívějším názvem Iliada ), hlavní postavy : Paris ( syn trojského krále Priamose), zamiluje se do spartské královny krásné Heleny, unese ji, její manžel Meneláos se vydává do Tróje, dobývá ji 9 let, Trója je nakonec dobyta lstí pomocí trojského koně, kam se ukryli spartští bojovníci ( vůdce – Agamemnon )


Odyssea : příběhy Odyssea, který se vrací z války domů, hlavní postavy : kyklop Polyfemos, čarodějka Kirké ad. – psáno epickým veršem


-          mytologie = bájesloví, příběhy popisující vznik světa nebo hrdinské příběhy


-          stejnou mytologii má nejen Řecko, ale i Řím ( bohové : Řecko – Zeus, Héra, Hádes, Poseidon,řeka Acherón…..Řím – Jupiter, Juno, Pluto, Neptun, řeka Stinx )


-          7.-6.st.př.n.l. – Řecko obchoduje s ostatními státy


-          Řekové přebírají vědomosti od arabského světa, Bohové ustupují do pozadí


-          odklon od náboženství – rozvoj filosofie


-          LITERATURA : lyrika : 1. elegická lyrika – skladby vážného charakteru


                                              2. jambická lyrika – společensko-kritická satira ( TYRTÁIOS,   ACHILOCHOS)


                                              3. melická lyrika – osobní


                                              4. milostná lyrika ( autorka SAPFÓ z ostrova Lesbos )


                                              5. slavnostní ( sborová) – např. PINDAROS


ANAKREON : básník, jehož poezie oslavuje víno, lásku, životní radosti, byl inspirací pro Anakreonskou poezii – v 18.století


EZOP : lyrický autor, psal hlavně bajky s didaktickým a výchovným charakterem, byly inspirací například pro : La Fontaine, Lessing, u nás – Puchmajer v době NO


-          na konci března probíhaly slavnosti zasvěcené bohu vína Dionýsovi – tzv.d i o n ý s i e


-          na konci oslavy následoval zpěv písní, pěvci – oblečení v kožích kůžích, zpívali tzv.dithyramby


( = písně kozlů ), z nich se později vyvinuly t r a g é d i e, později i   k o m e d i e


 


ANTICKÉ a ŘECKÉ DIVADLO : podporováno státem, 1.hry – náboženský charakter, tragédie – hodnoty evropské literatury dodnes


HÉSIODOS = básník, současník Homéra, jeho verše – oslava práce, nabádání k práci – výchovná funkce, zakladatel didaktického ( výchovného eposu )


 


ŘECKO DIVADLO : 5.-4.st.př.n.l., původně náboženská funkce – později převažuje zábavná funkce


-          nejčastější žánr : t r a g é d i e  – řeší morální konflikt, většinou tragický konec


-          autoři : AISCHYLOS ( 525-456 př.n.l. ) – hry psal už od mládí, ve 40 letech se prosadil, ve svých hrách řeší otázky mravní povahy, Bohové určují osud jeho hrdinů ( osud = moira ), dílo : Spoutaný Prométheus, Oresteia


-          Oresteia : hlavní postavy : Agamemnon ( hlavní vůdce Sparťanů proti Tróje ) Klytaimnestra,Orestes, děj : Agamemnon se vrací z války domů, zpět ke své ženě Klytaimnestře, ta má ale doma milence, spolu s ním zabila Agamemnona, syn Orestes nato zabije Klytaimnestru i jejího milence, lid s tímto činem sice souhlasí, ale Orestes je nešťastný, vzdá se trůnu a vyhází do vyhnanství


 


-          SOFOKLES : 480 – 406 př.n.l., náměty jeho her : trojské báje, thébský královský rod, d í l o : Elektra


      Král Oidipus ( thébský král ):   měl manželku Iokastu, Bohové seslali mor na město Théby    z důvodu nepomstění smrti krále Laia, Bohové obvinili z vraždy Oidipa ( jeho syna ), Oidipus pátral po pravdě a zjistil, že existuje sudba o tom, že Laia zabije jeho syn, matka chtěla Oidipa před touto sudbou zachránit, nechala jej vychovat jiným mužem, sudba se přesto splnila, Oidipus zabil v šarvátce cizího muže a nevěděl, že to byl jeho skutečný otec, Iokasta spáchala sebevraždu ( bylo jeho manželka a zároveň jeho matka – další šokující zjištění ), Oidipus si vypíchnul oči, neunesl tíhu viny, odešel do vyhnanství


Antigona ( Oidipova dcera, měla dva bratry – Eteokla, Polyneika ) : po odchodu Oidipa do vyhnanství se Eteokles a Polyneikes přou o trůn, Eteokles se spojil s králem Kreontem, došlo k bitvě mezi bratry, oba se navzájem zabili, na trůn se dostal Kreon, vydal příkaz, aby nebylo pohřbeno tělo Polyneika, Antigona jeho tělo stejně pohřbila navzdory zákazu, Kren byl rozzuřen a nechal ji zaživa zazdít, Bohové za to byli na něj rozezleni a vyhrožovali mu, chtěl tedy Antigonu osvobodit, ale ta už se mezitím oběsila, manželka Kreonta ( Eurydika ) spáchala také sebevraždu, stejně jako Haimon ( snoubenec Antigonin ), Kreon musí žít s pocitem viny


 


-          EURIPIDES – 480 př.n.l. – 406 př.n.l., byl to 3.nejvýznamnější autor antických tragedií, stýkal se s filosofy, velmi vzdělaný, jako první uvedl ve svých hrách postavy otroků, snažik se vykreslit své postavy z hlediska psychologie, objevuje se u něj d e u s   e x   m a c h i n a  ( do děje zasahují Bohové


H r y : Médea – vypráví o Argonautech ( mořeplavci plavící se za svatým rounem ), jejich vůdce – Iason, jeho přítelkyně Médea


                       - Médea pomáhá získat Iasonovi zlaté rouno, poté se plaví po moři do města Korintu, kde vládne král Kreont, který má dceru Glauku, Iason a Glauka se do sebe zamilují, vezmou se, Médea žárlí, dává Glauce zvláštní čelenku, kde ve správný čas přeskočí jiskra,zapálí Glaučin šat a dvíka uhoří, zemře i její otec, Médea zabíjí i děti, které měla s Iasonem, Médea je za své činy nakonec potrestána Bohy


 


ARISTOFANES : 446 – 385 př.n.l.


-          autor komedií a  f r a š e k  ( = krátké divadelní hry), které  zesměšňovaly např.politiky, kulturu apod., jeho dílo : Žáby – hlavně proti Euripidovi, hlavní postava – Dionýsos, zajíždí si do podsvětí pro Euripidia, když přejíždí řeku mrtvých, kvákají žáby, nakonec najde Euripida s Aischylem, když spolu soupeří o to, kdo je lepší pisatel, objevuje se tam Aristofanes a zesměšňuje Euripida, Dionýsos bere na svět raději Aischyla než Euripida


další díla  : Jezdci


                       Mír


     


      A t t i c k é  o b d o b í : od 5. do 4.st.př.n.l.


-          pěstuje se také prozaická tvorba, historická


-          n e j v ý z n a m n ě j š í představitel : HERODOTOS ( 484-430), nazýván OTCEM HISTORIE,OTCEM DĚJEPISU , nejznámější dílo : Historie ( o řecko-perských válkách )


THUKYDIDÉS ( 460 – 400 př.n.l.) = zakladatel vědeckého dějepisectví


-          rozvoj řečnictví – hlavně politické, soudní atp., významní řečníci : DEMOSTHENES – proslulý  filipikami ( = krátké útočnické řeči, projevy proti Filipu Makedonskému – jeho kritika)


-          rozvoj filozofie : PLATÓN – proslul tzv.dialogy = rozhovory, které vedl se svými žáky,


kt.zaznamenával, známé dialogické spisy : Menón – zaměřený na lásku a vztahy mezi lidmi, Symposion


 


ARISTOTELES ( 384 – 322 př.n.l.) – vychovatel Alexandra Makedonského, jeho soukromý učitel, zabýval se také literaturou – spis Poetika


-          také se zabýval řečnictvím : spis Rétorika


 


H e l é n i s t i c k é   o b d o b í : od 4.do 1.st.př.n.l.


- období, kdy se šíří řecká kultura do všech území dobytých Alexandrem Velikým


- rozvoj vědy ( Archimédes ), literatury – prózy,poezie, dramatu ad.


- střediskem vzdělanosti je Alexandrie


 - d r a m a  : spíše komedie než tragédie, lidé se chtějí vice bavit, např. MENANDROS – snaží se popisovanou skutečnost idealizovat, dílo : Škarohlíd


 - p o e z i e : THEOKRITOS = básník proslulý tzv.,,pastýřskými idylami‘‘ = básně o pastýřích, které mají většinou tajnou lásku a žijí klidný život


- p r ó z a  : dobrodružný román, také milostné náměty


 


ŘÍMSKÁ LITERATURA  - psána latinsky ( latinská )


-          přebírání řeckých vzorů, později osamostatnění své vlastní literatury


-          3 období římské literatury :    1.STARÉ OBDOBÍ : 3.-2.st.př.n.l.


                                           2. KLASICKÉ OBDOBÍ- římská lit.přestává být závislá na Řecku

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36p
20.12.2008 20:46:50 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod