« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 2

Středověká světová literatura

S t ř e d o v ě k     ( 476 n.l. – 1492, tj.objevení Ameriky Kolumbem )


 


Středověké mimoevropské civilizace


 


Persie : autor FIRDAUSÍ a jeho dílo Kniha králů = epos zabývající se národními dějinami Persie, vznik asi v 11.st.n.l.


NIZÁMÍ – dílo : lyricko-epická skladba : Sedm obrazů


 


Arábie : hlavně náboženství islám, základní kniha – Korán, založeno Mohamedem asi v 7.st.n.l.


-          literární památka : Pohádky tisíce a jedné noci – vypráví je krásná Šeherezáda sultánovi, aby oddálila svou smrt, sultán ji nakonec ušetřil a pojal ji za manželku


-          vznik asi od 9. do 16. st.n.l.


 


Indie : náboženství – buddhismus, hinduismus , zdobené chrámy, poutníci, kočovníci, obchodníci, nepodnikali výboje, literatura : KÁLÍDÁSA ( 5.st.n.l.) a jeho Šakuntala = veršované drama, báseň : Oblak poslem lásky – opěvuje přírodu a lásku ke všemu živému


 


Čína : vysoká morální úroveň lidí, vzdělaný národ, dynastie ( nejznámější –Tchang - ,,Zlatý věk‘‘), básníci:LI  PO : Zpěvy staré Číny


          TU FU


-          kaligrafické písmo, matematické, astronomické a lékařské knihy, právnické spisy, žánr prózy


-          román : CCHAO SÜE – ČCHIN ( Sen v červeném domě )


 


Japonsko - ,,Země vycházející slunce‘‘, básník a kaligraf KÚKAI, mnich DÓGEN = největší myslitel Japonska v celých jeho dějinách, založil zen-buddhismus


 


Afrika : etnicky velmi pestrá, hojný obchod s Araby, nejznámější říše Mali, literatura : Malijská epopej – ze 13.stoleté, epopej = líčí  vládu jednoho kále


 


Amerika : Mayové, Aztékové + Inkové – tzv.sluneční národy – vyznávali kult Slunce, vyspělé civilizace, dobří bojovníci, vlastní kalendář


 


Středověká Evropa


 


-          příchod křesťanství, vzdělanost – většina lidí negramotných, stavba kostelů, málo hygieny, rytířství, kláštery, katedrály


 


LATINSKÁ CÍRKEVNÍ LITERATURA


-          pramen literatury : Bible, náboženská tématika : životy světců


-          ž á n r y : legenda = vyprávění o životě světců + časté zázraky


     duchovní píseň = hlavně v kostelech při různých obřadech


     modtlitba – ustálené prvky modliteb až do dnešní doby


     náboženské drama


-          jednotný obsah, výstavba, týkají se pouze náboženství, psány latinsky


 


LITERATURA V NÁRODNÍCH JAZYCÍCH ( 9.-15.st.n.l.)


-          psána nikoli latinsky, ale v národním jazyce


-          ž á  n r y :hrdinská a rytířská epika – o oslavných činech hrdinů a rytířů


     dvorská lyrika – na dvorech králů


-          náměty : oslava ideálního středověkého rytíře nebo šlechtice, hlavně ochraňoval křesťanství a 


                   bojoval za něj, úcta k urozené ženě a to spíše k vdané a bohaté, šíření křesťanské


                   víry


-          autoři neznámí, tzv. ,,nepůvodní díla‘‘ – tzn., že náměty jen přebírají


 


HRDINSKÁ a RYTÍŘSKÁ EPIKA


-          nejrozšířenější žánr : e p o s – vznik u všech západoevropských národů


-          1.národ : FRANCIE a tzv. Píseň o Rollandovi = epická skladba z 11.století, je to hrdinský epos, kt.oslavuje statečné činy rytíře Rolanda ( z družiny panovníka Karla Velikého )


-          další skladby : Tristan a Izolda = pohádka z 12.století, keltská pověst a příběh o velké lásce Tristana k Izoldě, který končí tragicky ( jiné názvy :Tristram a Isolda, Isalda )


-          často se zpracovává látka o Alexandru Velikém – např. ,, Alexandreida‘‘ – poprvé ve Francii zpracováno mnichem Qualterem Castellionským


-          ANGLIE:  národní epos Beowulf = mezi 7.-9.stoletím, oslava hrdinských činů anglické mytologie


-          ŠPANĚLSKO : Píseň o Cidovi = národní epos z 12.století, hlavní hrdina : Cid Rodrigo Diaz de Bivar ( skutečná historická postava ), pocházel z obyčejného lidu, zastával se chudých lidí, líčí boje proti kmenům Maurům


-          NĚMECKO : Píseň o Nibelunzích – ze 13.století, epos, hlavní hrdina : princ Siegfried a jeho žena Kryemhylda, prince zavraždí divocí fojáci, Kryemhylda se mstí za smrt manžela a zabíjí vojáky


-          RUSKO : Slovo o pluku Igorovi – z 12.století, kníže Igor Svjatoslavič, válečné činy – boje proti mongolským Volovcům, dobrodružná skladba


 


DVORSKÁ  MILOSTNÁ  LYRIKA ( poezie )


-          usiluje se o krásnou dámu, láska není nikdy naplněna


-          poprvé ve Francii


-          skládali ji zde tzv. trubadúři ( = potulní pěvci, zpívali pod okny krásných dam )


-          žaket = hudebník ( jih Francie )


-          truvéři ( sever Francie )


-          pěvci minnesängři ( Německo )


-          minsteři ( Anglie )


-          ž á n r y : milostná kanzóna ( píseň ), pastorela ( pastýřské písně ), album ( alba ) = svítáníčka – písně loučení milenců za svítání, epistola ( milostný list )


-          h l a v n í   n á m ě t y : milostné ( svítáníčka, kanzony ), přírodní, společenské ( satira )


 


MĚŠŤANSKÁ LITERATURA ( v pozdější době )


-          rozvíjí se s rozvojem měst


-          funkce : zábavná ( ironie, satira, parodie…), kritika společnosti, autoři neznámí – studenti, bohatští šlechtici…


-          počátky také ve Francii


-          ž á n r y : fabliaux ( fablijó ) = komické veršované povídky


     bajky


     zvířecí epos : 10 – 20 bajek dohromady = Román o lišákovi ( 1200 )


 


Indoevropské jazyky, jazykové skupiny, čeština a její zařazení


Jazykové skupiny (rodiny)


a)     indoevropská – většina jazyků evropských, indické a některé asijské


b)     ugrofinská – maďarština, laponština, finština, estonština


c)     altajská – turkotatarské, mongolské, mandžuské


d)     korejština, japonština, čínština


e)     austronéská – malajština, indonéština …


f)       semitohamitská – hebrejština, aramejština


g)     jazyky africké


h)     jazyky kavkazské (gruzínština)


 


Indoevropské jazyky :


indoíránské – cikánština, hindština, perština, afghánština


řecký


románské  – italština, francouzština, španělština, portugalština, rumunština


keltské – irš tina, velština, bretonština, jazyky starověkých Galů a Bójů


germánské – němčina, holandština, angličtina, dánština, islandština, norština, švédština


baltské – litevština, lotyština


slovanské západní ( čeština, slovenština, polština, lužická srbština ), východní ( ruština, běloruština, ukrajinština ), jižní ( slovinština, srbochorvatština, bulharština, makedonština )  


 


 - čeština je jazyk slovanský ( konkr.západoslovanský ), vyvinula se ze staroslověnštiny ( ta zde byla zavedena na VM Konstantinem a Metodějem ), později došlo k zjednodušení staroslověnštiny ( např.za doby Jana Husa, Daniela Adama z Veleslavína, Jan A.Komenský, doba NO,…), postupný výoj až do dnešní podoby


 


20.12.2008 20:48:10 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod