« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 5

Baroko – světová a exilová tvorba

-          datace: asi od 16.století do 18.stol.


-          odvození názvu: baroque = nepravidelný ( z francouzštiny) nebo možná ze slova barroco = nepravidelná perla ( z portugalštiny )


-          vznik v 16.stol.v Itálii, do Evropy se dostává v 17.-18.stol.


-          charakteristické znaky: dynamické tvary hl.ve VV – tělo zobrazováno až nepřirozeně, užití kontrastu světla s stínu, vypjatost – snaha zobrazit postavu reálně a v ,,utrpení‘, náměty biblické a antické


-          3 období baroka: rané baroko = vznik v 16.stol., v Itálii


    vrcholné baroko = konec 17.stol., ½ 18.stol.


    pozdní baroko ( rokoko ) = 2.pol.18.stol.


-          souběžně s barokem se rozvíjí klasicismus, kol.18.stol.: preromantismus, osvícenství


-          v 17.stol.: 30letá válka, náboženská netolerance, uznáváno pouze křesťanství, probíhá anglická buržoazní revoluce, ekonomický a hospodářský vzestup


-          v 18.stol.: reformy v čes.zemích ( Toleranční patent, zrušení roboty, organizace školství )


-          VFBR, technický rozvoj


-          rozvoj filozofie: Francis Bacon ( důraz na vědecké poznání ), Voltaire, J.J.Rousseau, Jan Amos Komenský


-          rozvoj věd, zakládání učených společností, Isaac Newton ad.


-          umění: typické znaky malířství – dramatický náboj v obrazech, velký kontrast světla a stínu, malíři: Rembrandt van Rijn = holandský malíř, maloval hl.obyč.lidi a sám sebe, portrétista, používal ,,temnosvit‘‘, nejznám.obraz = Noční hlídka


Petr Paul Rubens – náboženské motivy, otylé ženy, antické náměty


Velázquez Armando = Španěl, tématika v jeho obrazech = španěl.králov.rodinadvorní malíř, biblické náměty, postižení lidí, Infantky


-          sochařství: Bermini, Borromini


-          divadlo: velký rozvoj, vše se dělalo pro pobavení lidí, rozvoj zpívaného divadla, opera a opereta – Itálie, Georg Fridrich Händel, Johann Sebastian Bach


 


Evropské baroko


 


-          znaky baroka: lidé se obracejí do svého nitra, chtějí obsáhnout vědění, myslí si, že ho stvořil bůh, ale čl.může vědění rozvíjet, rozvoj znaků, symbolů, astrologie


-          tvorba: naturalistická konkrétnost, duchovnost, tajemnost, mysticismus, protiklad ducha a hmoty


-          náboženství: založení řádu Jezuitů ve Španělsku, i u nás, přísná morálka a víra, násilně ji předávali dál, např.Konjáš = snaha o obnovu inkvizice, boj proti kacířům, upalování


 


Itálie : TORGUATO TASSO = dvorský básník, na objednávku dílo: Osvobozený Jeruzalém = rozsáhlá epická skladba, nábožensko-hrdinská epopej, osvobozování Svaté země křižáckou výpravou v r.1099, spojení renesance a baroka


 


Španělsko : PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA = přechod renesance k baroku, dramatické tématika, náboženská dramata, komedie, tragédie cti


dílo:Lékař své cti – manžel bezdůvodně žárlí na svou žen, zavraždí ji


      Nejnestvůrnější žárlivosti = vražda manželky ze žárlivosti


      Soudce Zalamejský = nejznámější, hl.postava = venkovský lichvář Crespa, kapitán králov.vojska svede jeho dceru, aférka brzy končí, ale otec požaduje, aby si ji kapitán vzal za ženu; on se mu vysmál, obvinil kapitána ze zločinu, ptž byl zároveň soudcem a odsoudil jej k trestu smrti; panovník tento trest neschválil, ale otec popravu přesto vykonal


 


LVIS GÓNGORA Y ARGOTE = básník, styl góngorismus, v dílech – abstrakce


dílo: Samoty: bohaté metafory, kryptogramy = zašifrovaná sdělení, velmi propracované, vysoá úroveň, vrchol barokní poezie ve světě


 


Anglie: JOHN MILTON: dílo Ztracený ráj = rozsáhlá náboženská epopej, zdůraznění svobody čl., jeho rozhodování, proti zásahům osudu a boží vůle


Německo: HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN: dílo Dobrodružný Simplicus Simplicissmus – vlastní zkušenosti, popis 30leté války, o prosťáčkovi, kt.si neuvědomuje hrůzy války a lehce ji přežívá, nakonec se uchýlí k bohu a stane se poustevníkem


 


ANDREAS GRYPHIUS: básnické sb.=Sonety na neděle a dny sváteční


                                                             Rýmované básně


                                                             Zavraždění veličenstvo = drama


 


Baroko v Čechách ( 17.,18.století )


 


-          1620: bitva na Bílé Hoře, 17.stol.: 30letá válka, 1621 = poprava 27 českých pánů, vláda Habsburků, povinnost být katolíkem, protestanti pronásledováni, odchod obyv.do ciziny, až 1/3


-          architektura: Giovanni Santini – poutní kostel sv.Jana Nepomuckého


Kryštof Dientzenhofer


Kylián Ignác Dientzenhofer – chrám sv.Mikuláše


-          malířství: Karel Kréta, Petr Brandl, Jan Kupecký


-          sochařství: F.M.Brokoff, Matyáš Bernard Bran


-          lit.v tomto období upadá, NJ = 1.jazyk v Čechách, v Čj se tvoří méně, ale stále ano, hl.náboženské motivy, úvahy o marnosti čl., nejčastější hrdina = světec


-          vznik světské lit., hl.hrdina = pastýř


-          2 proudy čes.lit.: 1. exulantská literatura = tvořena emigranty:Pavel Skála ze Zhoře


Pavel Stránský


Jan Amos Komenský


         2.domácí literatura:  oficiální ( listiny,více umělecká a na úrovni )


                                      lidová ( pro nejširší vrstvy obyv.)


     -   duchovní lit.= jedna z částí oficiální lit., hl.náboženská poezie, náročná jazykem i myšlenkami,


         kázání, životopisy svatých, polemické spisy


-          pastýřská poezie = patří do lidové a pololidové tvorby, pro širší obyv., tzv.idyly ( vymyšlený


klidný svět )


 


Exilová tvorba


 


-          země, kam se emigrovalo: Něm., Slovensko, Polsko


 


JAN AMOS KOMENSKÝ = filozof, pedagog, vzdělanec, osobnost celosvětového významu v oblasti vzdělávání, poslední biskup Jednoty bratrské, narozen v Nivnici na Moravě, z vesnice Komny => příjmení Komenský, vystudoval v Něm.teologickou fakultu Heidelberg, vliv na jeho dílo, po bitvě na Bílé Hoře => změna situace v Čechách, jako nekatolík utíká do ciziny, poztrácel někt.díla, přítel šlechticů, pobýval např.u Karla ze Žerotína, v Lešně v Polsku, v Anglii, Švédsku, opět v Polsku, po r.1648 ztrácí naději na návrat do Čech, v Lešně – tragická událost, spáleny jeho knihy při požáru, odchod do Amsterodamu a smrt, pochován v Naardenu


-          podle jeho myšlenek se reformovalo v Holandsku, Švédsku, USA


-          dílo: snaha o sloučení reformace s ideály humanismu a renesance, čl.by měl být věřící, ale zároveň mít víru v rozum a úctu k čl., v dílech se obrací k bohu


 


dílo: Listové do nebe = zamyšlení nad otázkou života chudých lidí, říká, že víra jim může překonávat překážky


Truchlivý = spor mezi rozumem a náboženským citem


Labyrint světa a ráj srdce ( 1631) = stěžejní dílo, jeho vztah ke světu, alegorie ( skrytý význam), hl.postava = sám autor co by poutník, vydává se do světa hledat vhodné zaměstnání, další postava = Všezvěd Všudybud – všude byl, všechno zná, provází poutníka; další alegorická postava = Mámení – 2.poutníkův průvodce, snaží se poutníkovi vštípit, že vše kolem něj je pěkné, vstupuje do města = město je alegorické, plné lidí, kt.neustále spěchají, po sundání růžových brýlí zjistí, že je vše jinak – lidé se honí jen za penězi, uvědomění si klamů v jednotlivých zaměstnání lidí; ve městě: hrad Královské moudrosti – i zde si všichni lžou a podvádějí se => poutník utíká k bohu a uzavírá se jen do víry, utíká od zlého pozemského světa


 


Hlubina bezpečnosti = filozoficko-nábožen.pojednání o tom, kde se čl.cítí nejbezpečněji = u víry a boha


-          teorie básnictví: O poezii české


-          přeložil někt.žalmy a latinská ponaučení: Moudrého katona mravní ponaučení


Ponaučení


Divadlo světa


Poklad českého jazyka = slovník, shořel


Kšaft umírající matky jednoty bratrské = biskup.tvorba, psáno v emigraci, věří na zlepšení poměrů Jednoty bratrské => přesto zanikla


-          pedagogická činnost: Velká didaktika ( Didaktica Magna ) = učebnice se systematickým výkladem, jak učit, základ.myšlenky = středem zájmu je čl, rozdělená výchova na 4 stupně:


1. děti do 6 let by měli vychovávat hl.rodiče ( škola mateřská )


2. od 6.12 let chodí děti povinně do školy ( národní škola)


3. od 13 do 18 let: gymnázium = hl.latinské školy


4. od 18-24 let: akademie, vysoké školy


 


Informatorium školy mateřské = spis určený matkám a chůvám


-          učebnice pro školy:  Brána jazyků otevřená = uč.latiny


Svět v obrazech – také


-          dramatic.tvorba: hrány hl.hry, kt.měly pomoci učit latinu


 


Schola Ludus ( Škola hrou ): do detailů propracoval teorii pedagogiky, ideální je názor.vyuč., zajímavosti učení, zásady motivace, učení od nejjednoduššího k nejsložitějšímu, veřejné vyuč., bez rozdílu a zdarma


-          pansofická díla = vševědná = snah o shrnutí veškerého tehdejšího vědění: Plán vševědy = myšlenka, že když budou lidé vzdělaní, vymizí ze spol.nerovnost


Anděl míru = přál si, aby na světě nebyly války


 


Oficiální domácí barokní tvorba


 


-          spíše úpadek lit, zúžení tématiky na náboženskou – v próze a poezii


-          nový řád Jezuitů – neuznávali jinou církev než křesťanskou, vzdělaní lidé, šíření vzdělání dál, pálení nekatolic.knih = období temna


-          próza: hl.hrdinové = světci, výrazné kontrasty života a smrti; životopisy svatých + zázraky, legendy, líčení pekelných trestů pro hříšníky


-          duchovní poezie: světci, bůh a víra v něj


-          pastýřská poezie: spíše světská, pohodové žití, idyličnost


-          nejznám.barok.básník: BEDŘICH BRIDEL = Jezuita, dílo: Co bůh? Co člověk?


-          ADAM MICHNA Z OTRADOVIC = hl.hudeb.skladatel, psaní básní, hudba k filmu Kladivo na čarodějnice, dílo: Svatoroční muzika, Loutna česká = duchovní písně


-          milostná lyrika: VÁCLAV JAN ROSA – jazykovědec


 


Nauková literatura


-          psána latinsky, ČJ na ústupu


 


BOHUSLAV BALBÍN – Jezuita, snaha bránit ČJ proti germanizaci, bádání v oblasti čes.dějin, někdy pronásledován, zabavování jeho knih


dílo: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého = obhajova práva národa na vlastní jazyk, kritihka tehdejší vlády


Výtah z dějin českých = dějepisná práce => obviněn z protivládního smýšlení


Rozmanitosti z historie království českého= encyklopedie o čes.království


 


TOMÁŠ PĚŠINY Z ČECHORODU = pokračovatel, žák B.Balbína, dějepisectví, hl.u morav.zemí: Předchůdce moravopisu


JAN FRANTIŠEK BECKOVSKÝ = kronikář, pokračovatel Václava Hájka z Libočan, dílo: Poselkyně starých příběhů českých


- v této době velmi rozšířena lidová a pololidová tvorba – vznik na vesnicích, k pobavení lidí


 


20.12.2008 20:51:56 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod