« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 6

Klasicismus, osvícenství, preromantismus u nás i ve světě

KLACISISMUS


 


-         navazuje na klasické období antiky – vše je pevně stanovené podle určitého řádu


-         typická je dokonalost, vše se propočítavalo


-         rozvoj přírodních věd


-         vznik ve Francii v ½ pol.17.stol.


-         vrchol za vlády Ludvíka XVI., v 19.stol.přešel do empíru


-         vše zdůvodňují rozumem, odklání se od víry


-         filozof RENÉ DESCARTES proslul výrokem ,,Cogito ergo sum‘‘ ( Myslím, tedy jsem), zastánce racionalismu – klade důraz na rozum


-         v lit.se umělci obrací k ARISTOTELOVI ( zásada 3 jednot – místa, času a děje ), nízký žánr (knížky lidového čtení – určeny pro velkou masu lidí, sloužily k pobavení, komedie, satira, říkanky, básně s mravním ponaučením, bajka) = určeno pro obyčejné lidi, vysoký žánr = šlechta ( tragédie, óda, epos)


-         vznik literárních salonů = lidé zde probírali díla, kt.četli, existují dodnes


-         NICOLAS BOILEAU = básník,spis: Pravidla klasické poezie = vědecká poznání, jak má vypadat poezie, poetická báseň


dílo: Poezie = didaktická báseň


       Próza = morality ( výchovné povídky)


       Drama = zásada 3 jednot, veršovaná


Francie


 


PIERRE CORNEILLE = dramatik, tvůrce moderní tragédie = popírá osud, čl. o sobě sám rozhoduje, bez zásahů bohů, používá hlavu, heslo ,,každý svého štěstí strůjcem‘‘


-         dílo Cid = velice oblíbené u lidí, Cid má milenku Chiménu, její otec je hrabě Gorma – povýšený, namyšlený, urazil Cidova otce, Cid zabil hraběte Gormu, Chiméra: citový boj – za otce a čest rodiny, Cid měl být zabit, král mu udělí milost


-         zakladatel moderní tragédie


 


JEAN RACINE


 


-         hl.psycholog.tragédie, svár mezi vášnivými city a rozum.přístupem, obracel se hl.do antiky


-         dílo: Faidra = stejnojmenná hrdinka, inspirace Euripidem, manželka athénského krále Thésea, Faidra se zamilovala do svého nevlastního syna Hipolyta => neopětoval její lásku, snažila se ji získat => Théseus se domníval, že mu chce Hipolytos odloudit manželku, vyhnal ho => spáchala sebevraždu a přiznala se manželovi


 


JEAN BAPTISTA POQUELIN ( Poklén) alias MOLIÉRE


= herec, divadel.režisér, ředitel Královského divadla v Paříži, napsal asi 33 komedií, ve svých hrách se obracel na obyč.lidi a řešil mravní problematiku tehdejší společnosti


 


-         dílo: Tartuffe = stejnojmenný hrdina, kt.je prospěchářský a snažil se manipulovat s lidmi => úspěšný, vetřel se do přízně jedné rodiny, získal si důvěru otce a tahal z něj peníze, sváděl ale i jeho sceru a manželku, byl na něj přepsán majetek rodiny => král to zrušil


-         Lakomec: inspirace Komedií o hrnci od Plauta, hl.hrdina = Harpagon – jediný smysl života = peníze


-         Zdravý nemocný, Scappinova šibalství, Mešťák šlechticem, Misantrop, Škola žen…


-         snažil se ve svých hrách zaútočit na zlořády spol., jako je vypočítavost, lakomství, přehnaná láska k penězům…


 


Itálie


-         objevuje se zde commedia dell‘ arte: herci se drží minimálně textu, hl. je improvizace, důraz an svobodu, uvolněnost, hodně překvapující, ustanovené typy postav: Pantalone = bohatý kupec, kt.vždycky někdo ošidí – hl.Scappino ( šibal nebo sluha), Arlecchino ( Harlekýn), Colombína = hezká, ale trochu hloupá služka, Pierot – šašek


-         nejznám.autor komedií: CARLO GOLDONI = Ital, zakladatel italské národní veselohry, hry: Chytrá vdova – kritika vypočítavosti někt.žen


Hrubiáni – kritika mužů, jež jsou hlavami rodiny, ale nechovají se dobře k ženám


Poprask na laguně


 


-         poezie: skromnější, ale tvořila se dál – byla strohá, bez fantazie, skromná, zkostnatělá; pouze rozum a žádný cit, souvisela s mravným poučením


 


-         žánry: epigramy = krátké kousavé verše, satiry, chvalozpěvy (ódy), bajky: JEAN DE LA FONTAINE, nejznám.dílo – Bajky ( inspirován Ezopem) + mravní ponaučení, hl.hrdinové = zvířata, kt.mluví


 


OSVÍCENSTVÍ


 


-         spíše myšlenkový nežli umělecký směr


-         vrchol: v 18.stol., nejvíce je jím ovlivněna Anglie, Francie


-         rozvoj vědy, techniky, intelektu => oslabení víry v boha, hl.rozumové poznání – objevuje se zde racionalismus: příklon k rozum.poznání, k člověku, snaha o zrovnoprávnění všech lidí, položeny základy současné demokracie


-         původ: od slova osvěta ( vysvětlení všeho, jak to je)


 


Francie


 


CHARLES LOUIS DE MONTESQUIEU = politicky činný, dílo: Duch zákonů => rozprava vysvětlující vznik zákonů jako přirozený vývoj ve společnosti, satirická činnost: Perské listy = satir.román, kritika společenských a politic.poměrů


 


VOLTAIRE = hodně vzdělaný, měl často problémy déky své svéraznosti,filozof a ostrý kritik tehdejší společnosti, musel uprchnout z Fr.do Anglie, vězněn v Bastile, ve svých dílech útočil na


lidskou hloupost, nesnášenlivou zaostalost,představitel racionalismu, výstupy proti církvi


 


dílo: Candide neboli Optimismus = ostrá kritika víry, hl.hrdina: Candide, který je na vysoké morální úrovni, hledá své štěstí ve světě, setkává se s krutým světem, jeho optimismus postupně klesá, avšak nakonec všechno zlé přemůže a žije spokojeným životem – svou zásluhou, nikoli vírou


-         historic.hra Brutus


-         vznik franc.encyklopedie: Encyklopedie aneb racionální slovník věd, umění a řemesel => podíl DENISA DIDEROTA: filozofic.romány Jeptiška = kritika církve a náboženství, o přinucené dívce stát se jeptiškou, Jakub Fatalista – víra v osud


 


-         JEAN JACQUES ROUSSEAU: Emil čili o výchově


 


-         CHODERLOS DE LACLOS: dílo Nebezpečné známosti


 


-         FRANCOIS MARKÝZ DE SADE: dílo Paměti, Justýna


 


Anglie


 


-         objevuje se zde dobrodružný román: DANIEL DEFOE: dílo Robinson Crusoe


-         HENRY FIELDING: kritika tehdejší společ., hl.hrdinové jsou na okraji spol., dílo Jonathan Wild Veliký – hl.hrdina je zločinec, líčí jeho život, ve skutečnosti nebyl špatný člověk, ale do své situace byl zahnán společností


 


Tom Jones: o chudém miminku vychovávaném šlechtic.rodinou: nedokázal se začlenit do spol.bohatých, vrací se k nuznému životu


 


-         JONATHAN SWIFT: dílo Gulliverovy cesty: satirický román, politic.satira, hl.postava: kapitán Lemuel Gulliver: plaví se po moři => ztroskotal, jediný přežil, dostal se do Liliputánské země, pak se ocitl v jiných cizích zemích – četná dobrodružství


 


Rusko


 


MICHAIL V.LOMONOSOV = hl.filozof, vědec, zájem o lingvistiku, spisovný rus.jazyk, založil Moskevskou univerzitu


 


PREROMANTISMUS


 


-         v 18.stol., předstupeň romantismu, reakce na osvícenství a rozum.znaky: přecitlivělost, nejdůležitější jsou city, náměty z antiky, mytologie, inspirace Homérem a jeho eposy, důraz na vášně a city, zájem o lid.poezii, bohatě rozvinutá fantazie v námětech, dále příroda (jezera, hřbitovy), zříceniny starých hradů, noc, poustevníci, vězňové, poutních, zloději, vrahové…


-         láska je vždy nenaplněná a nešťastná


 


Francie


 


FRANCOIS RENÉ DE CHATEAUBRIAND – náměty: středověk, nábožen.mýty, exotická příroda,


 


dílo: Atala = o křesťanské dívce Atale: dostala se do Ameriky, zamiluje se do Indiána, tragická láska v americ.přírodě


 


JEAN JACQUES ROUSSEAU – samotář, čl., tulák, občas zaměstnávaný u šlechticů, pocházel z chudé rodiny, boj proti soc.nerovnosti, říkal, že čl.je ve skutečnosti dobrý, ale zkažený civilizací


 


dílo: Emil čili o výchově = pedagogický román, vylíčení života čl.od narození až po stáří ( čl.se rodí čistý, civilizace ho kazí a kazí)


 


O smlouvě společenské: pojednání o tom, že lidé by si měli vládnout sami


 


Nová héloisa = román v dopisech, tragický příběh lásky, podmanivá příroda, ve své době oblíbený mezi mládeží


 


-         zájem o Shakespeara: vliv např. na : GOTTHOLD EPHRAIM LESSING = satirik, epigramatik, literární teoretik, obdivoval Shakespeara, dramatic.tvorba zaměřená na měšťanskou spol., dílo Mína z Barnhelmu, Moudrý Nathan


 


JOHANN GOTTFRIED HERDER – filozof, myslitel, zřetel na individualitu člověka, humanista, měl rád Slovany, dílo Myšlenky k filozofii dějin lidstva


 


-         v Německu se objevuje hnutí Sturm und Drang ( Bouře a Vzdor) = hnutí spisovatelů, vzbouřili se proti pevnému řádu a uhlazenosti klasicismu, důraz na tvůrčí svobodu a originalitu děl, patřili sem:


 


JOHANN WOLFGANG GOETHE = spisovatel, dramatik, filozof, narozen ve Frankfurtu nad Mohanem v dobře situované rodině, studium práv, nejprve státní úředník, ministr, hodně cestoval, vzdělaný člověk, navštívil i Čechy, přítel mnoha českých myslitelů ( Josef Dobrovský, hrabě Sternberg), dílo Prométheus = veršované drama, typické pro preromantismus, oslava lidského vzdoru proti bohům


 


Goetz von Berlichingen = také veršované drama, historic.námět – ze selských bouří, vzbouření proti šlechticům


 


Utrpení mladého Werthera: román v dopisech o mladém muži, kt.život poznává z méně příjemných stránek, láska ho zradila, setkává se s nezájmem světa, páchá sebevraždu ( vliv na tehdejší mladé lidí, začali páchat sebevraždy)


 


-         Goethe odjíždí do It., zájem o antickou literaturu, Goethe již není tak tragický


 


-         dílo Ifigenie na Tauridě = veršovaná tragédie z oblasti starořeckých veršovaných bájích


 


-         Torguato Tasso: popisuje život tohoto autora žijícího na přelomu baroka a renesance


 


-         epika: hl.balady, lyrika: hl.antická tématika, sb.básní Elegie římská


 


-         ve stáří – nový hrdina: Viléma Meistera léta učednická = V.M. je kupecký syn, kt.začal kočovat s herci, poznává nové lidi, lásky, neřešil to sebevraždou, ale zvykl si na tento život


 


-         nejznám.dílo: Faust = veršovaná tragédie, hl.myšlenka: smysl lidského života je ve službě jedince celku, v knížkách lidového čtení se objevuje postava Fausta od 16.stol., Faust byl neustále nespokojený, vyvolal ďábla Mefistofela, upsal se mu, Faust nedošel uspokojení, sice jej omladil a seznámil s novou láskou Markétkou, ta však zavinila smrt své matky a bratra, pomátla se a utopila své dítě, poté ji zatkla policie a byla popravena


 


-         2.díl: na císař.dvůr přichází Faust, měl za úkol zlepšit ekonomiku císařství, vynalezl papír.peníze a skutečně ji zlepšil, začíná být spokojený po vykonání dobrého skutku, dostal část neúrodných bažin a zúrodil ji, lidé se sem nastěhovali, konečně byl spokojený úplně, Mefistofeles byl poražen a Faust byl vykoupen


 


FRIDRICH SCHILLER = básník, dramatik, představitel Sturm und Drang, dílo Óda na radost, Loupežníci, Don Carlos = v době hnutí


 


-         dále:   Úklady a láska


O dceři chudého hudebníka = zamilovala se do bohatého šlechtice, ale její lásce nebylo přáno


Valdštejn


 


Anglie


-         obrací se k Shakespearovi – k nenaplněným láskám, děj se odehrává v přírodě, noční scenérie, zříceniny hradů


 


SAMUEL RICHARDSON = 1.preromantik ve VB, psal sentimentální romány, nižší umělecká úroveň, lásky končily tragicky


LAURENCE STERNE = psycholog.romány


 


Rusko


 


IVAN A.KRYLOV - bajky


 


 


20.12.2008 20:52:50 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod