« Úvod | Nové stránky »

ČJ - 24

Humor a satira v literatuře naší a světové


SATIRA


= využívá humoru a komiky ke kritice lidských charakterů nebo poměrů ve společnosti, bývá psána s nadhledem


- dělení: společenská- kritizuje nežádoucí jevy panující ve společnosti (lhaní, krádeže)


              politická- kritizuje politiku, způsob vlády či rozhodování vlády


- formy satiry: satirická próza


                     satirická poezie


                     satirické drama- satirické hry


-         satira má původ v aAntice: dionýsie- slavnosti zasvěcené bohu vína- Dionýsovi, při oslavách se konaly průvody, lidé byli převlečeni do kostýmů


-          


tragoidó= píseň kozlů- zpívali ji lidé převlečení do kozích kůží, písně byly žertovného až satirického charakteru


 


- u nás se poprvé objevuje satira až ve středověku


zpočátku zpracovává světská témata, později náboženská


objevuje se v próze, poezii i dramatu


 


především sociální satira- kritika společnosti a zlořádů


Hradecký rukopis“- soubor veršovaných skladeb pocházející z roku 1340, autor v nich odsuzuje nepoctivost, nesvědomitost některých povolání- Satiry o řemeslnících a konšelích, např. Řezník- řezníci zaměňují maso za jiný druh, polévají ho vodou, aby více vážilo


obsahuje i Desatero kázanie božie - kritika církve


               O lišce a džbánu - 1. česká bajka


 


- pro další rozvoj satiry nebyly vhodné společenské podmínky


- znovu se objevuje až v 19.století (na konci období Národního obrození)- převažuje politická satira


 


Karel Havlíček Borovský (1821- 1856)


- spisovatel, novinář, satirik, epigramatik, spolu s Němcovou zakladatel české realistické literatury


- Borovský kritizoval režim- rakouská vláda mu zakazuje činnost


- dílo: „Obrazy z Rus“- obsahovali názory na carský a habsburský absolutismus


autor stovek epigramů= krátké útočné satirické básně, kritizovaly režim a politiku


věnoval je: Církvi, Světu, Vlasti, Králi a Múzám


např. Vlasti- Etymologický


Odkud vzalo- zkouším žáky-


jméno Rakous počátek?-                    kritika zaostalosti Rakouska-Uherska


„Od raků, neb oni taky


chodí pořád nazpátek!“


Tyrolské elegie“- elegie= žalozpěv, popsal zde zážitky z Brixenu


Král Lávra“- sarkastická parafráze, vypráví o králi, který měl oslí uši, jednou za čas si k sobě pozval holiče, aby ho ostříhal, když holič zjistil, že král má oslí uši, dal ho popravit, aby udržel tajemství, jednou to však neudělal, protože si chtěl holiče nechat na stálo, holič však tajemství neudržel a pověděl ho vrbě, ke které přijdou malí chlapci a vrbových proutků si udělají píšťaly, když na ně zapískají, tajemství je vyzrazeno


Křest svatého Vladimíra“- nedokončeno, inspirace z Ruska, kritika církve a státní instituce


většina jeho děl vyšla až po jeho smrti


-         v 2. polovině 19.století- převažuje společenská satira


 


Svatopluk Čech (1846- 1908)


- básník, prozaik, ve svých dílech se soustředil na sociální problémy naší země


- dílo: próza- romány: „Pravý výlet pana Broučka do měsíce


                        Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do 15. století“- navrací se do doby husitské, vypráví o tom, jak se pan Brouček vrací z hospody a zjistí, že se ocitl v 15. století, potkává se s Janem Žižkou, bojí se projevit svůj názor, nakonec se probudí a zjistí, že se mu vše jen zdálo


autor zde kritizuje měšťany, kteří se báli projevit svůj vlastní názor


- počátek 20.století - opět politická satira- kritika fašismu a nacismu- díla ovšem nebyla oficiálně vydávána


- 2.polovina 20.století- kritika socialismu, snaha o nenápadnost kvůli tvrdé cenzuře a trestům, které by při odhalení otevřené kritiky režimu následovaly


 


Karel Kryl (1944- 1994)


- písničkář, hudebník, básník


- dílo: desky- „Bratříčku zavírej vrátka“- reakce na okupaci, kniha vychází v Německu


                     Rakovina“, „Maškary“- popisuje své znechucení komunismem a nesvobodou v ČSR- tzv. protestsongy- jeho písně se k nám dostávaly na černo, nebo si je lidé nahrávali z rádia, až zlidověly


texty pak vydal knižně: „Kníška Karla Kryla“- známá píseň Anděl


- po revoluci, tedy po roce 1989, se objevuje veřejná politická satira v televizních pořadech Z politiky netančím, dále Politické harašení s Miroslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou


v současné době se politické satiře věnuje i Jan Kraus v pořadu Uvolněte, se prosím


 


HUMOR


 


- opět má původ v Antice v Dyonísiích, kde se z písní kozlů vyvinula tragédie- vyšší umění, pro lidi s vyšším vzděláním, vše pojímáno tragicky, nejčastější žánr


a komedie- pro obyčejné lidi, vše bráno s humorem


 


Aristofanes (446- 385 př.n.l.)- autor komedií a frašek, kritik politiky a kultury, ze 40 her se dochovalo pouze 11


 


jeho díla ovlinila např. německou klasickou literaturu (Goethe), evr. politickou satiru


dílo- „Žáby“- dílo zaměřeno proti Euripidovi, hl. postavou je Dionýsos, který si zajíždí do podsvětí pro Euripida, když přejíždí řeku mrtvých kvákají žáby, nakonec najde Euripida s Aischylem, jak spolu soutěží, kdo je lepší pisatel, v tu chvíli se objevuje Aristofanes, který Euripida zesměšňuje a Dionýnos bere nakonec na svět Aischyla


dále: „Jezdci“, „Mír“, „Ptáci“, „Vosy


- s nástupem středověku se humor vytrácí, píší se hrdinské eposy


- znovu se objevuje až v renesanci (čerpala z Antiky)- jak v próze tak i dramatu


 


William Shakespeare (1564- 1616)


 


- největší dramatik světové literatury narozen ve Stratfordu nad Avonou


- dílo: 1. období- hry napsané do roku 1 600, především komedie- vítězí spravedlnost a láska


Komedie plná omylů“, „Zkrocení zlé ženy“, „Kupec benátský“, „Mnoho povyku pro nic“, „Sen noci svatojánské“, „Veselé paničky windsdorské“, „Jak se vám líbí“, „Večer tříkrálový


 


Giovanni Boccaccio [džovany bokačo] (1313- 1375)


 


zakladatel renesanční novely (novela= novinka, kratší vypravování s rozverným dějem- ze současnosti), přítel Petrarcy


dílo: „Dekameron“- rozsáhlé prozaické dílo, které obsahuje 10 x 10 novel, ty zachycují příběhy, které si 10 dní vypráví 10 mladých lidí, aby si ukrátili čas na venkovském sídle, kam se uchýlili před morovou nákazou


převažují zde milostné příběhy, vypráví o obrazu soudobé Itálie otázce mravní- život má i své radostné stránky, vysmívají se pokrytectví a oslavují vše lidské


 


François Rabelias [fransoa rable] (1495- 1553)


 


- mnich a lékař, největší renesanční prozaik


- dílo: „Gargantua a Pantagruel“- čtyřdílný satirický román, autorství 5. dílu je sporné, vypráví o královské rodině obrů, hlavní postavy: děda, otec a syn, děda- nejstarší obr, feudál, asketa- odříká si ženy a alkohol, otec- představuje svobodu a přirozenost, syn (Pantagruel)- je renesanční člověk, nejuvolněnější, odchází do světa a dělá si co chce


autor v knize kritizuje tehdejší společnost, zlo, soudnictví, školství, náboženství, horuje pro smích- tento román představuje ideál svobodného lidství, kniha je plná fantazie a humanismu, psána květnatým a výrazným jazykem


- v baroku se opět setkáváme s útlumem humoristické tvorby


- v období klasicismu, se píší především- komedie


 


Moliére= Jean Baptiste Poguelin [poklén] (1622- 1673)


 


- herec, režisér, dramatik, ředitel královského divadla v Paříži (dokonce zemřel na jevišti)


- napsal 33 komedií, ve kterých se obrací na obyčejné lidi, řeší mravní problémy tehdejší společnosti, jeho hry se hrají i na současných světových jevištích


- dílo: „Tartuffe“- komedie, která odhalovala pokrytectví a svatouškovství, hlavní postava- Tartuffe, namířena proti církvi a jejím praktikám


Lakomec“- komedie čerpající z antiky (z Komedie o hrnci od Plauta), vypráví o lásce k penězům, hlavní hrdina- Harpagon je pro ně schopný obětovat a udělat vše, omezuje své děti, okrádá služebnictvo, ztráta peněz pro něj znamená šílenství, konec smyslu života


další známé komedie- „Zdravý nemocný“, „Misantrop“, „Škola žen“, „Měšťák šlechticem“, „Scapinova šibalství 


ve svých komediích útočil proti zlořádům ve společnosti


 


Jonathan Swift (1667- 1745)


 


- dílo: „Gulliverovy cesty“- satirický román užívající utopického žánru pro kritiku náboženských a sociálních poměrů v Anglii, humoristický pohled


hl. hrdina- kapitán Lemuel Gulliver, popis jeho pobytu na ostrově Liliputů, v zemi obrů, v zemi Hvajninimů, kde vládnou moudří koně, a létajícím ostrově Laputu, v závěru se seznámí s ideální zemí- bez společenských rozdílů, náboženské a hospodářské nesvobody


- v období romantismu, dále realismu a kritického realismu se humoristická tvorba nerozvíjí, literatura řeší spíše vážná témata


- 20.století- dochází k rozvoji společnosti, rozvoji knižního trhu, životní úrovně, hlavní požadavek euroamerické civilizace byl: bavit se (dříve byla zábava omezena pouze na masopusty a svátky)- v této době už lidé nemusejí tolik pracovat, mohou se věnovat i něčemu jinému, a tím se odreagovat, měl k tomu sloužit humor


 


VELKÁ BRITÁNIE


 


Patrick Ryan - dílo: „Jak jsem vyhrál válku“- dílo se vztahuje k 2.světové válce, popisuje humoristicky válečné události


 


Jerome Klapka Jerome- ikona britské humoristické literatury


- dílo: „Tři muži ve člunu o psu nemluvě“- soubor několika románů


 


podle jeho románů se točili filmy- např. „Uspořená libra“- hráli Jan Werich a Jiří Sovák


 


Kinsley Amis - dílo: „Jakův problém“- hlavním hrdina Jake muž středních let, intelektuál, má problémy s erekcí


 


Čeští humoristé


 


- humoristické prvky najdeme u:


Vladislav Vančura (1891- 1942)- dílo: „Rozmarné léto“- novela


Jaroslav Hašek (1883- 1923)- dílo: „Trampoty pana Tenkráta“, „Můj obchod se psy a jiné humoresky“, „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“- humoristicko satirický román


Karel Poláček (1892- 1944)- dílo: „Muži v ofsajdu“- drobné humoristické povídky


          Bylo nás pět“- hlavní postavou je Petr Bajza, kterému je asi 10 let, dále Zelvar z Chudobince a další, kniha vypráví o trampotách obyčejných dětí, Bajza mluví spisovně, čímž chtěl autor docílit slovní komiky


Eduard Bass (1888- 1946)- dílo: „Klapzubova jedenáctka“- vypráví o Klapzubovi, který měl 11 dětí, udělal z nich fotbalové mužstvo, které vyhrávalo všechny zápasy


Bohumil Hrabal (1914- 1997)- dílo: „Postřižiny“, „Slavnosti sněženek


Vladimír Páral (1932-       )- dílo: „Radost až do rána“, „Milenci a vrazi


Josef Škvorecký (1924-     )- dílo: „Tankový prapor“- vyšlo v 50.letech v exilu, autor zde popisuje vojnu s humorem a ironií, hlavním hrdinou je Danny Smiřický, po revoluci zfilmováno; „Prima sezóna


- čeští humoristé v pravém slova smyslu:


Michal Viewegh (1962-       )- dílo: „Báječná léta pod psa“, „Zapisovatelé otcovský lásky“, „Výchova dívek v Čechách“, „Román pro ženy“, „Vybíjená“, „Povídky o manželství a o sexu“,  Účastníci zájezdu


Ivan Mládek- dílo: „Zápisky šílencovi


Miroslav Šimek a Jiří Grossmann- televizní pořady: Besídka žáků zvláštní školy, Návštěvní dny- často veden dialog, prokládáno písněmi, opět dialog či předčítání povídek


- dílo: „Povídky aneb nechci slevu zadarmo


Halina Pawlovská- dílo: „Díky za každé nové ráno“, „Vrať se do hrobu


- mediálně známá v pořadu Banánové rybičky


 


20.12.2008 21:06:15 | Autor: Tom Lery | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod