« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 8B

Pracovní a správní právoPracovní právo


Je souhrn právních norem, které upravují pracovní vztahy. Pramenem občanského práva je zákoník práce, listina základních práv a svobod, zákon o zaměstnanosti a zákon o mzdě.


Občan může buď vstoupit do zaměstnaneckého poměru nebo samostatně podnikat. Každý člověk má právo na zaměstnání, pokud nemůže sám žádné najít, hlásí se na úřad práce.


Úřad práce zprostředkovává práce, rekvalifikace (organizace), zajišťuje hmotné zabezpečení před nástupem do práce, v případě ztráty zaměstnání (6 měsíců) a po dobu, kdy nepracujeme za nás platí sociální a zdravotní pojištění.


Účastníci pracovněprávních vztahů


ü      zaměstnavatel (fyzická i právnická osoba)


ü      zaměstnanec (od 16 let, do 18 let – vyjádření zákonného zástupce, dokončená povinná školní docházka)


Pracovní poměr


vzniká pracovní smlouvou (písemně), musí obsahovat den nástupu, místo výkonu práce, druh práce, zkušební lhůta (3 měsíce, ne u čerstvých absolventů).


Typy pracovních poměrů


ü      Hlavní pracovní poměr – plný úvazek (plná pracovní doba)


ü      Vedlejší pracovní poměr – práce po hlavním poměru pro jiného zaměstnavatele na kratší pracovní poměr


ü      Souběžný pracovní poměr2 a více pracovních poměrů na kratší pracovní dobu


Ukončení pracovního poměru


ü      Dohodou: uzavírá se písemně


ü      Výpovědí: uzavírá se písemně


Ø      Oboustranná – výpovědní doba 2 měsíce (někdy 3), písemně doručená druhé straně (pokud se organizace ruší - reorganizuje, nebo je člověk nadbytečný – výpovědní doba 3 měsíce)


Ø      Výpověď může dát zaměstnanec (nemusí psát důvod) nebo zaměstnavatel (musí psát důvod, musí to odůvodnit podle zákoníku práce)


Ø      Pracovní poměr může skončit dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby


Ø      Zaměstnanci chráněni před výpovědí: těhotné ženy; zaměstnanci, kteří trvale pečují o děti do 3 let


ü      Okamžité zrušení pracovního poměru: dává se písemnou formou a musí být doručeno druhé straně; když zaměstnanec hrubě poruší pracovní kázeň; když spáchá úmyslný trestní čin a je odsouzen na více než 1 rok


ü      Zrušení pracovního poměru ve zkušební době: oboustranná, písemně; musí to dát vědět 3 dny předem


ü      Uplynutí doby určité: zaměstnavatel musí dát vědět 3 dny předem


 


Do 18 let nemá člověk hmotnou zodpovědnost (nesmí být uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti). Zaměstnána může být i osoba, jenž byla zbavena způsobilosti k pracovně právním vztahům – v pracovněprávních vztazích ji zastupuje opatrovník. Zaměstnání cizinců na základě povolení k pobytu a povolení k práci.


Pracovní právo dále upravuje:


ü      Pracovní dobu – max. 43 hod/týdně (pro dospělé); do 16 let max. 33 hod/týdně; od 1.1. 2001 – zkrácení na 40 hod/týdně (pro dospělé); do 16 let max. 30 hod/týdně; mladiství nesmí pracovat v noci (22°° - 6°°); do 16 let – plný příkaz; 16-18 let povolena 1 hodina v noci


ü      Odstupné – 2 průměrné měsíční platy (výdělky); dohoda z organizačních důvodů, výpověď podaná zaměstnavatelem


ü      Přestávka – max. 5 hodin práce, 30 minut přestávka


ü      Dovolená – 3 týdny; jestliže začnu pracovat v 18 letech na HPP – po 15 letech mám 4 týdny; právo na dovolenou pokud zaměstnanec odpracoval 60 dnů; pokud nepracoval celý rok – dovolená se krátí poměrně


ü      Předpisy o bezpečnosti práce


ü      Pracovní podmínky žen a mladistvích – např. nesmí pracovat žena v dolech


ü      Mzdy – zaměstnavatel je povinen dodat potvrzení o výši mzdy (složky mzdy – z čeho se mzda skládá):


Ø      základní (tarifní) mzda


Ø      mimořádné odměny


Ø      mzdové příplatky (o víkendu, v noci, přesčasy)


Ø      srážky – daně, zdravotní a sociální pojištění


Ø      min. mzda 4500,- (25,-/hod); do 18 let – zkrácení na 80% (20,-/hod); 18-21 let – zkrácení na 90% (22,5,-/hod); mzda se vyplácí za 1 měsíc – zpětně. Zaměstnavatel je povinen vydat písemný doklad o vyplacené mzdě (+ složky mzdy + srážky)


Správní právo


Základem správního práva Správní zákon č. 71 z roku 1967. Je to souhrn právních norem, které  upravují společenské vztahy, vznikající při výkonu státní správy; instituce s funkcí jsou zastupitelstva (státní správa)  a instituce bez funkce jsou nadace.


ü      Státní správa: od vlády až po úředníky - řídí se zákony; vztahují se na ni zákony


Ø      přenesená působnost“: rozhodování v rámci obce či okresu dle zákona  (absolutní moc správní instituce, např. peníze na rok)


ü      Rozdělení:


Ø      dle rozhodování


·        kolegiální: vláda, rada, zastupitelstvo


·        monokratická: přednosta okresního úřadu, ministr resortu


Ø      dle věcné působnosti


·        státní správa se všeobecnou platností (vláda)


·        speciální státní správa (ministr vnitra ne o školství)


Ø      územní


·        ústřední státní správa: nad celým územím ČR


·        městská správa: nad určitým regionem


ü      Správně-právní vztahy: jediné subjekty,které nemají rovnocenné postavení = veřejný zájem stojí nad zájmem jedince (např. stavba dálnice, pouze možnost refundace)


Obec


Je základní jednotka správního práva; vždy právnická osobou; vymezená působnost přesně zákonem omezená (status - nad městem i obvody); přenesená působnost; zprostředkovatelská funkce (podíl na veřejných službách); nikdy není podřízena vyšší obci, podřízena je pouze zákonu


Orgány


ü      větší města - správní agenda (zaměstnanci úřadu); odbory (např. bytové výstavby, soc. věcí); volená část úřadu


Ø      odbory: vedoucí odboru - politicky = pod místostarostu; organizačně = pod ředitele obec.úřadu (tajemníka); tajemník - statutárním orgánem zastupujícím stát - ne starostou


Ø      volená část: volby do zastupitelstva - až 55 členů; preferenční volby a na 4 roky


Zastupitelstvo volí:


ü      radu = 5 až 11 členů


ü      starostu = výkonným orgánem obce


ü      místostarostu = uvolnění (pracují v této funkci)


ü      radní = neuvolnění (pouze se scházejí)


ü      magistrát - starosta = primátor


ü      obecní rada = městská rada


Obecní rada si může zřídit odborné  komise (např. bytové výstavby). Tato odborná komise pak návrh doporučí či nedoporučí. Konečným orgánem je obecní rada, popř. zastupitelstvo.


Správní řízení: podání na obecní úřad – opatrovník; zákonný zástupce; sami za sebe – správná forma, konkrétní věc, o kterou žádáme (např. částka + účel), u koho žádáme


Stadia správního řízení:


ü      prvoinstanční řízení: základní, povinné stadium - komu (instance), můžeme mít zástupce


ü      řízení o opravných prostředcích: pokud nesouhlasíme s rozhodnutím prvoinstančního řízení


·        odvolání: do 15 dnů na poučení = zamítnutý návrh do 3 měsíců absolutní termín


·        obnova řízení: můžeme žádat o obnovu řízení,pokud máme pádný důvod k tomuto kroku, tzn. důkaz, který  by zásadně změnil správní řízení - do 3 měsíců od skutečnosti, kdy víme o důkazu; do 3 let absolutní termín


·        přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení: žádáme o přezkoumání u vyšší instance,  než je ta, u které jsme návrh dávali


·        přezkoumání správního rozhodnutí soudem: musíme dokázat trestnou činnost, manipulace, úplatek, nevyslechnutí svědků


·        rozhodnutí musí obsahovat: výrok = vyslovení zákona, odůvodnění = důvod, proč došlo k takovému rozhodnutí, poučení = o odvolání a právech, která máme


 03.03.2009 16:36:31 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod