« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 9A

Praktická a sociální etikaCo je to etika – etymologicky je slovo etika odvozeno od řeckého ethos, zvyk, obyčej, charakter. Téměř stejný význam má latinský termín mos, od něhož je odvozena morálka. Běžně se etika používá pro vědní disciplínu, část praktické filosofie, která se zabývá morálními jevy. Morálka pak jako obsah etiky obsahuje vše, o čem člověk přemýšlí a co činí vzhledem k nejhlubší rovině svého lidství – k tomu ,,co má být“ k uskutečňování dobra.  


Praktická a sociální etika


Smysl života


Pokud někam směřujeme, je dobré vědět, kam náš život vlastně spěje. Další otázkou je , proč tu vlastně jsme, co dělat, abychom byli šťastni, kde se vzal vesmír, co je láska, svoboda…Zjišťujeme, že bez lásky a pozitivních vztahů vlastně nic nemá smysl.


subjektivní cíl - hledání tohoto cíle - láska, přátelství


Láska má mnoho podob, z řečtiny má 3 výrazy:


ü      erós - láska tělesná, sexuálně orientovaná


ü      filiá - láska přátelská, ve společenských stycích se uplatňuje - přátelství


ü      agapé - "vrchol" lásky - láska nezištná - obětavost pro druhé - ochota obětovat se, za kterou nic nežádáme


Láska může být mateřská, sourozenecká, platonická, partnerská - v lásce (zvláště partnerské) by mělo dojít k propojení všech těchto 3 rovin, a rodičovská - rodiče = 1. vychovatelé dětí, mají právo, aby jim do jejich péče nikdo nezasahoval, pokud není nutno


Manželství a rodina


Manželství a rodina patří k základním pilířům lidského a společenského života. Jsou zdrojem pokračujícího života a zároveň prostředím lásky a podstatných hodnot. Toto soužití vyžaduje vzájemnou věrnost, úctu, toleranci, trpělivost…Manželská láska směřuje přirozeně k mateřství a otcovství. Rodiče by měli vytvořit pro dítě prostředí plné lásky a úcty, které by mělo být jeho první školou lidství. Rodiče jsou prvními a základními vychovateli a mají plné právo děti vychovat podle svých světonázorových a kulturních tradic. Už v rodině by si měly děti osvojit takový způsob života, který jim dává jasně najevo, že jsou pro život a ostatní lidi důležitější pro to, co jsou, než pro to, co vlastní.


Etika v mezilidských vztazích


Lidské vztahy se odehrávají v komunikaci. Část se odehrává v rovině řeči(verbální, slovní komunikace, ale mnoho a možná, že i více se odehrává v rovině neverbální(gestikulace, pohledy, mimika…). Součástí této komunikace je vnitřní pravda, to, co si opravdu myslím a cítím.


Komunikace může mít různou formu. Soupeření v pozitivním i negativním smyslu. Další formou je spolupráce – společná cesta se společným cílem. Formou nekomunikace je lhostejnost. Jaké jsou etické principy dobrých lidských vztahů? Dobré vztahy vycházejí z vědomí, že si jsme všichni rovni, z uznání lidské důstojnosti a z uznání svobody druhého. K základním principům patří důvěra. V důvěryhodném vztahu hraje významnou roli i schopnost vnímat situaci druhého jeho vlastníma očima – empatie. K hodnotám dobrých vztahů patří dialog, umění sdělovat i sdělovat i naslouchat, umět se dohodnout. V případě konfliktu by naše jednání nemělo uvolňovat hráze odplaty a nepřátelství.


Etika a ekologie


Hluboce nás váže vztah k přírodě, planetě a vesmíru. Technické vymoženosti a nesmyslná honba za stále větší výrobou a spotřebou mají na osud Země tragický dopad. Nejznámější problémy jsou např. odpady, nevyřešené otázky jaderných elektráren. Ty méně závažné – skleníkový efekt, kácení pralesů, ozonové díry…Všechny tyto i další problémy mají společného jmenovatele kořistnický vztah člověka k přírodě a víra, že krize není vážná.Bude potřeba zdůraznit kvalitu života, dobrovolnou skromnost a solidaritu s těmi, kteří trpí nedostatkem. Ekologická krize je především krizí hodnot a její řešení musí předcházet a doprovázet hluboká změna našeho myšlení.


Etika a politika


Člověk je svou podstatou bytost politická, potřebuje druhé a společnost , aby mohla lidsky žít. Politika vytváří podmínky pro život ve společnosti. Moderní demokracie umožňuje všem lidem podílet se na politice. Zájem o věci politické je výrazem zralé a odpovědné osobnosti. Musíme také vzít názory některých politologů, že ani moderní demokracie není konečným řešením. Ani v ní se nedaří čelit násilí, totalitě… Novou politickou perspektivou zřejmě bude obrácení se k rodině a malým dynamickým společenstvím.03.03.2009 16:37:02 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod