« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 10A

Renesanční filozofieObrození Antiky, odvrat od středověku, ,,vývoj ve spirále“, ,lidé se musí už více spoléhat sami na sebe.


3 části:


ü      Humanismus – filosofický názor, je nadčasový, ale vzniká v období renesance, důraz na lidskost, lidské hodnoty, přirozenost člověka


ü      Reformace – také nadčasový pojem, změna k lepšímu, náprava církve, reformace víry


ü      Renesance – jen ta doba charakteristická návratem k Antice, různé objevy, do Evropy se dostávají nové myšlenky a postoje, např. knihtisk, vesmírné objevy


 


Renesance se oproti středověku liší přístupy ke světu:


ü      naturalismus – vztah k přírodě, přirozenosti, odmítání askeze, přípravy na posmrtný život, člověk se má dívat kolem sebe


ü      pantheismus (opakem monoteismu) – bůh je ve všem, máme se koukat kolem sebe


ü      individualismus a antropocentrismus – člověk je jedinečná bytost, každý člověk má právo být centrem pozornosti


ü      racionalismus – používání rozumu


Představitelé renesanční filosofie:


ü      přírodní filozofové – zabývali se přírodou


ü      sociální filozofové – zabývali se společností


Přírodní filozofové


Mikuláš Kuzánský (1401 – 1464)


Němec, teolog, diplomat, doba mezi středověkem a renesancí. Pokládá si otázku: ,,Co nebo kdo je bůh?“ ,,Je možné ho pochopit?“ – řešení – 3 ontologická jsoucna:


Ø      tvrdí, že bůh je absolutní nekonečno


Ø      svět jako celek je odvozené nekonečno


Ø      jednotlivé věci a člověk jsou konečné


Zkoumal to, jak moc se jednotlivé věci projevují, ale nezkoumal už z jakého důvodu


teorie individuality – nemohou existovat 2 stejné individuality a ani lidé, vyslovil hypotézu o pohybu světa


,,O učené nevědomosti


Johannes Kepler (1571 – 1630)


Astronomia Nova /1609/, kvantifikování věcí, dvorní astronom Rudolfa II., zákony o pohybu planet, dráha Marsu elipsová ne kruhová, 3 Keplerovy zákony, ,,Záhady vesmíru“, ,,Harmonie světa“, ,,Rudolfínské tabulky


Mikoláš Koperník  (1473 – 1543)


Heliocentrická teorie, polský astronom, vesmír je konečný, O pohybu nebeských těles
velmi vzdělaný


Giordano Bruno (1548 – 1600)


Narozen v Nole u Neapole, pobýval v exilu, Švédsko, Francie, Německo
Italský myslitel, dominikánský mnich, upálen v Římě, 8 let vězněn, kritika nesnášenlivostí
Nekonečnost Boha, kritika církve /majetek/, přestavitel panteismu, kritizoval scholastiku, církev a antropomorfní představy


Galileo Galiley


Astronom, za své názory spor s inkvizicí, nakonec odvolal, aby si zachránil život
svět se snaží vysvětlit na základě mechaniky písmenka jsou matematické útvary, příroda je psaná jazykem matematiky, kdo ji neumí, nic se o přírodě nedozví – deista


Spis: Mechanika


Sociální filozofové


Nicolo Machiavelli (1469 – 1527)


,,Vladař“, ,,Florentské spisy“, posuzoval věci empiristicky, vládce má vycházet z přesvědčení, že lid je špatný, machiavelismus – účel světí prostředky


Francis Bacon (1561 - 1626)


Narozen v Londýně, šlechtický původ, studia v Cambridgi - práva


za vlády krále Jakuba I. byl kancléřem


díla:


Ø      ,,Nové Organon“ - návod jak vykládat přírodu (překlad: Nový nástroj), klade důraz na soustavné pozorování přírody, zdůrazňuje induktivní metodu - od jednotlivého k obecnému - souvislosti mezi věcmi, (zamýšlí se nad předpoklady rozumu a poznání)


Ø      Velké obnovení věd“ - vědění je moc, má sílu přetvářet přírodu i člověka


Ø      Nová Atlantida“ - spis o ideální společnosti - imaginární ostrov v Tichém oceánu, ideál viděl tak, že člověk za pomoci vědy vládne nad přírodou, ve veřejných postaveních vědci


empirista - zakládal na zkušenosti a věřil v poznatelnost smysly, základ poznání viděl ve zkušenosti (empirii); základem poznání je empírie a indukce


idoly - překážky v myšlení - 4:


ü      idol rodu (kmene) - předsudky celého lidského rodu (mylné představy celého kmene)


ü      idol jeskyně - předsudky vznikající vlivem naší individuality (idoly člověka jako individua, každý má svou vlastní přirozenost)


ü      idol tržiště -    vznikají ve společenském styku, neboť si nevážíme slov  (vzájemné dohadování - slova mohou být překážkou - rozum znásilňují)


ü      idol divadla - přebíráme názory autorit, i když jsou vymyšlené jako divadelní hra        přebírání názorů autorit - svět je jakoby na divadle zdůrazňování vědy v přírodě


 03.03.2009 16:38:07 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod