« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 10B

Občanské právo- upravuje občanskoprávní vztahy mezi občany navzájem a mezi občany a organizacemi


- základní normou je občanský zákoník


- účastníky občanskoprávních vztahů jsou občané, organizace a stát – občané jsou způsobilí mít práva a povinnosti od narození až do smrti. S podmínkou, že se narodí živé, přiznává zákon právní subjektivitu i dítěti nenarozenému – viz dědictví


- od způsobilosti mít práva a povinnosti je třeba odlišovat způsobilost k právním úkonům – plný rozsah od 18 let nebo uzavřením manželství nezletilým starším 16 let (za jasně daných podmínek)


- nezletilé děti mají způsobilost k právním úkonům jen v omezené míře – mohou činit jen úkony přiměřené jejich rozumové a mravní vyspělosti – zákonnými zástupci nezletilých – rodiče, osvojitelé, soudem stanovený opatrovník


- v některých případech je nutné omezit způsobilost občana k právním úkonům nebo ho této způsobilosti zbavit – oprávněn jen soud


- realizaci práv a povinností, které normuje občanský zákoník, zajišťuje procesně právní norma – občanský soudní řád (spolu s občanským zákoníkem jako hmotně právní normou tvoří jeden celek)


- předmětem – majetko-právní vztahy fyzických i právnických osob; právo na ochranu osobnosti


- nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším odvětvím soukromého práva


- normy - převažují dispozitivní - volnost účastníků, rovnost ® u občansko-právních vztazích je dovoleno vše co není výslovně zákonem zakázáno + státním orgánům je zakázáno všechno, co není výslovně zákonem dovoleno (soud, policie atd.)


 


věcná práva


vlastnické právo - součástí je i dědické a právo duševního vlastnictví


spoluvlastnictví - dnes už jen forma podílová


držba


věcná práva k cizím věcem, zadržovací právo, zástavní právo, věcné břemeno


závazkové právo - obligační; vznik, zajištění, zánik závazků; vztah mezi dlužníkem a věřitelem


Právní pojetí věcí - majetek


- předmětem občansko – právních vztahů jsou věci, práva, majetkové hodnoty


- věc - každý předmět lidského chápání; v právním pojetí - pouze ohraničení samostatných předmětů, které mají majetkovou hodnotu (cenu) . hmotné a nehmotné


- majetek - hmotná věc, ve vlastnictví, majetková práva (pohledávky); celková hodnota se snižuje o její dluhy


Věci hmotné


- prostorově vymezené či lidskými smysly poznatelné celky zevního světa, které nás obklopují


ü      Věci movité a nemovité – zda věc lze přemístit bez změny její podstaty; movité = přemístitelné, nemovité = pozemky (stromy, prostory, budovy, stavby) ® katastrální úřady - katastr nemovitostí ČR; výměny pozemků jsou závazné pro právní úkony


ü      Věci spotřebitelné a opotřebitelné – užití věcí, spotřebitelné - užity jen jednou (paliva, potraviny), opotřebitelné - postupně se opotřebují


ü      Věci zastupitelné (hromadné) a nezastupitelné (individuálně určené) – hromadné - použitelné jen v určitém množství (zrnko mouky, kousky látky); nezastupitelné - určeny jednotlivě


ü      Věci dělitelné a nedělitelné – dělitelné - lze je reálně rozdělit bez znehodnocení (pozemky, hromadné věci); nedělitelné - musíme-li je rozdělit uplatňují se tzv. ideální podíly - procenta, zlomky (3 dědicové zdědí budovu)


ü      Věc hlavní a její součásti nebo příslušenství – součást - k hlavní věci - nemůže být oddělena aniž by se tím hlavní věc víc znehodnotila; příslušenství - samostatné věci - užívány s hlavní věcí


Věci nehmotné


-nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení


-produkty myšlení - nápady


-mají také majetkovou hodnotu (např. vynález - licenční smlouva)


-pohledávky, používání ochranných známek


Vlastnické právo


-úplná moc nad věcí - mohu s ním manipulovat, držet jí, disponovat s ní


-ostatní osoby jsou povinny respektovat a nezasahovat do vlastnických práv


-umožňuje vlastníkovi domáhat se navrácení věci, které je vlastníkem


-sousedské právo - každý vlastník musí dbát aby na míru přiměřenou poměrům neobtěžoval sousedy vykonáváním svého vlastnického práva (zápachem, hlukem)


-vlastník je povinen umožnit vstup na svůj pozemek, jestliže to vyžaduje údržbu, obhospodařování sousedního pozemku


-věc lze vyvlastnit na základě zákona ve veřejném zájmu ® je to ale vždy za náhradu


-nabývání vlastnictví - smlouva (koupě, darovací - daň), rozhodnutím státního orgánu (restituce), vydržení


-smluvní převod - věci movité - nemusí to být písemně


                            - věci nemovité - písemná smlouva; do vlastnictví vstoupí až když je v katastru nemovitostí


-nálezem vlastnictví nenabývá - nárok na nálezné


 


Právo duševního vlastnictví


-nehmotné věci duševní práce s majetkovou hodnotou


-hlavním pramenem tohoto práva je zákon autorský  ® ochrana autorského práva a práva na odměnu za tvůrčí práci


-platí po celou dobu života autora a 50 let po smrti přecházejí na autorovy dědice


Spoluvlastnictví


-společné vlastnictví majetku více osobami


-forma podílového vlastnictví  ® hospodaření se společnou věcí je rozhodováno na základě většiny, která se počítá podle velikosti podílu


-prodej - spoluvlastník může svůj podíl převést na osoby blízké (děti, mž, příbuzní, v přímé řadě, sourozenci)


-předkupní právo - pokud nepřevádím svůj podíl na své blízké, ale na někoho jiného


-zrušení podílového spoluvlastnictví - dohodou - u movitých věcí nemusí být písemná (u nemovitých ano)


-rozhodnutím soudu


 


Držba


-faktické ovládání věcí, kdy osoba která věc ovládá je buď vlastníkem věci nebo není vlastníkem, ale je pouze držitelem a zachází s ní jako s vlastní


oprávněná


-oprávněný držitel je v dobré víře, že mu věc po právě patří ( z bazaru)


-skutečný vlastník - musím mu věc vrátit, v aktuálním stavu, měl-li jsem z toho užitek, mohu si to ponechat


-u movitých věcí můžu přejít do spoluvlastnictví po 3 letech


-u nemovitých věcí po 10 letech


-pokud se skutečný vlastník nepřihlásí, stávám se vlastníkem


neoprávněná


-držitel nemůže být v dobré víře, že mu věc patří


-nálezce - neoprávněný majitel - nikdy mu nebude patřit


-pokud se přihlásí skutečný vlastník, musím mu věc vrátit v původním stavu a musím mu odevzdal zisky popř. nahradit škody


 


Závazkové právo


-řeší závazkové vztahy


Vznik závazku


ü      závazek vzniká mezi dlužníkem a věřitelem - dlužník je povinen věřiteli něco dát (darovací smlouva) - něco konat (smlouva o dílo), něco nekonat (smlouva o vypůjčení např. videokazeta), něco strpět (nájemní smlouva)


ü      závazky vznikají na základě smluv - pojmenované smlouvou (občanský zákoník je všechny vyjmenovává) + používání atypických smluv


ü      závazek je platný i když v něm není uveden důvod dlužníkovy povinnosti


ü      od smlouvy lze odstoupit je-li to zákonem stanoveno či si to dlužník s věřitelem dohodli ve smlouvě


ü      není-li předmětem nemovitost, nemusí být smlouva písemná


ü      kupní smlouva - cena, předmět - ústní uzavření - zrušení jen dohodou obou stran


ü      vznik závazku: ze smluv, z jiných právních úkonů (např. dědictví), způsobená škoda, bezdůvodné obohacení (sázky)


ü      smlouva - souhlasný projev vůle účastníků, vzniká, že jedna strana dává (nabízí) nabídku a druhá strana ji přijímá (akceptuje)


ü      nabídka se přijímá ve lhůtě, kterou určuje buď navrhovatel nebo zákon (bez zbytečného odkladu)


ü      předběžné písemné jednání - chystání uzavření smlouvy, je právně závazné


ü      společné pohledávky a dluhy:


ü      solidární - nerozdílné, společné, každý z dlužníků odpovídá za celý dluh, tak jako by ho měl sám


ü      podílové - každého dlužníka se týká jen určitý díl


ü      odpovědnost za vady - převodce, který někomu nechá věc za úplatu odpovídá nabyvateli za to, že věc má v době plnění (předání) vlastnosti vymíněné nebo obvyklé


ü      vady:


Ø      faktické - auto nemá kola


Ø      právní - je kradené, nekupuje ho od vlastníka


ü      převodce neodpovídá za vady nemovitosti, ledaže by nabyvatele výslovně ujistil, že to co prodává je bez jakýkoliv vad


ü      zajištění závazků - řešení soudem


Zánik závazků


ü      splněním


ü      další způsoby - dohoda o zániku závazku - věřitel náhrada věřitele - vždy písemná smlouva, nemožnost plnění - jestliže zanikne předmět plnění; smrt dlužníka či věřitele, kompenzace = započetí ® vyrovnání, výpovědí - jednostranný právní úkon, zakončení např. nájemní smlouvy, závazek na dobu neurčitou


Občanskoprávní smlouvy


Manželství – základním článkem naší společnosti je rodina založená manželstvím – může být uzavřeno pouze souhlasným prohlášením muže a ženy, že spolu vstupují do manželství – prohlášení musí být učiněno veřejně, slavnostním způsobem, za přítomnosti 2 svědků – před státním orgánem, nebo orgánem státem registrované církve (civilní a církevní forma) – manželství zapisováno do matriky, nemůže jej uzavřít nezletilý (mladší 18 let)


Zákon o rodině – předpokládá, že se manželství uzavírá na základě dobrovolného rozhodnutí muže a ženy vytvořit harmonický, pevný a trvalý životní svazek – nutnost znalosti charakterových vlastností, zdravotního stavu, předpokládá se, že kdo míní uzavřít manželství, musí dosáhnout určitého stupně fyzické i morální vyspělostí; stanoví povinnosti manželů: mimo jiné – rovnost manželů, možnost zániku, zrušení manželství – rozvod (důvod k němu se nemusí uvádět, musí se však prokázat nefunkčnost manželství)


 


 03.03.2009 16:38:35 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod