« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 11B

Rodinné právo


Rodinné právo je souhrn právních norem upravujících manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí.


Manželství


-     trvalý svazek muže a ženy založený zákonem stanoveným způsobem


-         rozlišujeme sňatek občanský a církevní (novelizací byly zrovnoprávněny)


-         předpokladem pro církevní sňatek je osvědčení z matriky


 


ü      Uzavření manželství


-         o neplatnosti sňatku rozhoduje soud


-         překážky proti uzavření sňatku:


Ø      nezletilost – do 18 let, od 16 let se v některých případech může podat návrh u soudu
na přijetí manželství


Ø      trvání předchozího manželství - nelze uzavřít manželství se ženatým mužem či vdanou ženou, bigamie je trestná


Ø      nedostatek způsobilosti k právním úkonům nebo duševní porucha – o tom rozhoduje soud


Ø      pod výhružkou – nikdo nemůže být k sňatku nucen


Ø      v příbuznosti – sňatek  není možný mezi sourozenci a přímými příbuznými (platí
i při osvojení)


Ø      v omylu povaze právního úkonu


Ø      v omylu totožnosti snoubence


 


ü      Vztahy mezi manžely


-         manželé  jsou si rovni, jsou povinni vzájemně si pomáhat, respektovat se, být si věrni


-         společně pečují o dítě, jsou oprávněni vzájemně se zastupovat


-         majetkové společenství – rodinný majetek je společný


-         aktiva – majetek nabytý za trvání manželství oběma i jedním manželem (nepočítají se k tomu výluční prostředky, majetek získaný darem, dědictvím, restitucí a věci pro vlastní potřebu)


-         pasiva – závazky, které vznikly za trvání manželství


-         předmanželská smlouva – jejím prostřednictvím se dají stanovit majetkové vztahy
a poměry při případném rozvodu


 


ü      Zánik manželství


-         manželství zanikne v případě smrti jedné ze stran (pokud je jeden z manželů nezvěstný více jak rok, je prohlášen za mrtvého a manželství je zrušeno)


-         manželství může být ukončeno rozvodem


Ø      rozvod nesporný


-         manželství trvá nejméně 1 rok a manželé spolu 6 měsíců nežijí


-         k návrhu na rozvod se druhý připojí (poté předloží dohodu o vypořádání majetku
a dohodu o výchově dětí)


-         příčiny – nevěra, nesoulad povah a zájmů, tyranie, toxikomanie, alkoholismus, neshoda v intimním soužití


Ø      rozvod sporný


-         návrh podává pouze jeden manžel, soud zkoumá zda je manželství hluboce a trvale rozvráceno a není možnost obnovení a hledají se příčiny krize


-         pokud by byl rozvod v rozporu se zájmy dětí, pak ho soud zamítne


Ø      rozvod sporný s tvrdostní klauzurou


-         návrh podá manžel, který převážně zavinil příčinu rozvodu, druhý manžel nesouhlasí
a je tu mimořádná okolnost, která svědčí pro zachování manželství, soud návrh zruší


-         pokud spolu manželé nežijí déle než 3 roky, soud manželství rozvede


-         před rozhodnutím o rozvodu musí být vždy rozhodnuto o úpravě poměru k nezletilým dětem, soud rozhoduje, komu bude dítě přiděleno do výchovy (pokud žijí nadále spolu,
je výchova společná, jinak se můžou při výchově dítěte střídat)


-         od 15 let má dítě právo říct, s kterým rodičem chce žít


Výživa


-         soud stanoví výši alimentů


-         rodičovská zodpovědnost – souhrn práv a povinností, které mají rodiče při péči a výchově dítěte, správě jeho jmění a zastupování dítěte


-         práva dětí – na informace (budoucnost, správa majetku), dítě má možnost živit (příjem – povinnost přispívat na domácnost), zvýšená ochrana majetku dítěte (majetkový opatrovník)


Určování rodičovství


-         matkou dítěte je žena, která dítě porodila


-         otec se určuje podle zákonných domněnek, které platí, pokud se neprokáže jinak („Pater semper insertus.“ – „Otec je vždy nejistý.“)


ü      manžel matky


pokud manželství zanikne, žena se znovu vdá a do 300 dnů se narodí dítě, otcovství
je přisouzeno bývalému manželi matky


ü      souhlasné prohlášení rodičů (při neprovdání ženy)


-         žena před matrikou a soudem označí otce a ten pak otcovství potvrdí


-         souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému


ü      matka je neprovdána a otcovství nechce nikdo podepsat


-         otcovství určuje soud – potenciálním otcem je ten, kdo měl s ženou pohlavní styk
a ženě se v rozmezí od 180 do 300 dnů od pohlavního styku narodí dítě


Výživné


ü      rodiče a děti


-         vzájemná vyživovací povinnost (rodiče – povinnost platí, dokud se dítě není schopno samo živit, děti mají právo na životní úroveň svých rodičů; děti – pokud rodiče potřebují, mají vyživovací povinnost)


ü      manželé


-         stejná životní úroveň (hlavně např. při mateřské dovolené)


ü      rozvedení manželé


-         mají povinnost přiměřeně si přispívat (výše se stanoví na základě odůvodněné potřeby oprávněného)


Náhradní výchovná péče


Rozhoduje o ní okresní úřad (okamžité umístění do ochranné péče, než rozhodne soud; nerozhoduje o ústavní výchově; příspěvek na dítě; evidence obtížně vychovatelných dětí; právo sledovat náhradní výchovu), soud (nařizuje náhradní výchovu)


Druhy: kolektivní (ústavní, rodinná)


      rodinná: osvojení, opatrovnictví, pěstounská péče (individuální, skupinová - SOS   vesničky)


Osvojení


zrušitelné (do 1 roku dítěte), nebo nezrušitelné (starší než 1 rok; pouze manželé, výjimečně jedinec); osvojením vzniká obdobný právní vztah jako mezi rodiči a dětmi, zanikají příbuzenské vztahy k příbuzenské rodině, dítě přijímá příjmení osvojitele


Podmínky:


ü      přiměřený věkový rozdíl


ü      osvojení osvojenci ku prospěchu


ü      pouze nezletilé dítě


ü      nesmí být blízký příbuzenský vztah


ü      osvojitel způsobilý k právním úkonům


ü      znám zdravotní stav obou


ü      rozumově vyspělé dítě musí souhlasit


ü      před rozhodnutím soudu musí dítě pobývat alespoň 3 měsíce v rodině osvojitele


ü      pokud původní rodina souhlasí; neprojeví zájem déle než 6 měsíců


Pěstounská péče


ü      dočasná


ü      nemění se příjmení ani příbuzenské vztahy


ü      rozhoduje soud a zaniká dosažením zletilosti dítěte


ü      svěřena jednotlivci, nebo manželům


ü      pěstoun dostává příspěvek na dítě a odměnu


Dědictví


je úprava přechodu majetku a dluhů fyzické osoby v případě smrti (zůstavitel) na právního nástupce (dědic). Dědictví je soubor majetku, majetkových práv a dluhů. Dědic je buď určen zákonem, nebo stanoven závětí, může jím být jak fyzická, tak i právnická osoba. Dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona (což ovšem neplatí u neopominutelných dědiců (neopominutelní dědicové: potomci (nezletilí dědí nejméně co jim přísluší ze zákona, zletilí nejméně polovinu))).


Úmrtí — dědictví připadá státu


Odmítnutí dědictví: výslovným prohlášením do soudního protokolu (nezletilé dítě musí mít svého zástupce), lze jen do 1 měsíce ode dne, kdy se o tom dotyčný dověděl. Musí se odmítnout celé.


Dědická nezpůsobilost: vzniká dopuštěním se vůči zůstaviteli, jeho majetku, dětem, rodičům nebo vůči projevu jeho poslední vůle úmyslného trestného činu


Vydědění: výslovný projev zůstavitele, který musí mít stejné náležitosti jako závěť; týká se pouze neopominutelných dědiců; důvody:  —  neposkytnutí pomoci zůstaviteli (v nemoci, ve stáří…)


ü      trvalé neprojevení zájmu


ü      vedení nezřízeného života


ü      dopuštění se úmyslného trestního činu a hrozí odnětí svobody na déle než rok


Dědické řízení: soud projedná řízení o dědictví; přecházejí práva i závazky (vyjma zcela osobní povahy)


Dědění ze zákona (bez závěti)


ü      stejným dílem manžel/manželka, děti


ü      když nedědí potomci - manžel/manželka (nejméně polovinu); rodiče; ti, co žili se zůstavitelem ve společné domácnosti déle než rok


ü      sourozenci (jejich děti); osoby, které žily se zůstavitelem v jedné domácnosti déle než rok


ü      prarodiče (jejich děti)


Dědění ze závěti


závěť = písemný dokument:


ü      vlastnoručně napsaná, podpis, datum; pouze způsobilý k právním úkonům


ü      strojem psaná (v jiné formě), podpis, vlastnoručně napsané datum, 2 podpisy svědků - stvrzují, že se jedná o projev jeho vůle


ü      notářský zápis — mohou napsat i mladiství


 


 Chceš být informován/a o novinkách z mého blogu? Přidej se k mé FanPage na FaceBooku.

03.03.2009 16:40:09 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod