« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 12A

Empirismus



Probíhá současně s racionalismem, poznáváme na základě zkušeností:


ü      vnější – smysly


ü      vnitřní – vím něco a nemusím do toho zapojovat smysly, pokud se budeme řídit zkušenostmi vnitřními, stává se empirismus pravým opakem racionalismu – senzualismus, empirici většinou reagovali na Descarta


empírie = zkušenost - veškeré lidské poznání pouze prostřednictvím smyslu a zkušeností                                                                                                                  


Anglický empirismus – jedná se vlastně o osvícenství v Anglii


Thomas Hobbes (1583 - 1645)


V centru zájmu otázky státu a práva; teorie společenské smlouvy


Spis:     ,,Leviathan a neboli o podstatě zřízení a moci státu občanského a církevního“ - stát vytvořen na základě teorie společenské smlouvy - člověku je vlastní egoismus - 3 hlavní příčiny sporů:      soutěžení, nedůvěra, touha po slávě


Teorie společenské smlouvy  


Když lidé nad sebou nemají společnou moc, jsou schopni se pořád svářet – války. Lidé se mají domluvit a uzavřít smlouvu společenskou, vytvořit nadřazenou moc - stát, který je chrání; stát = lidský vynález, má ohromnou moc a sílu - dokonce určuje náboženství, ačkoliv nebyl bohem stvořen; smlouva - když jsou lidé ochotni odstoupit něco ze svých práv ve prospěch své bezpečnosti. Domnívá se, že přirozeností člověka je egoismus.


Johne Locke (1632 – 1704)


Angličan, studoval lékařství, přírodní vědy na Oxfordu, syn obchodníka                                               - věnuje se filozofii, rétorika, politik – diplomat, obviněn, zkoumání lidských možností poznání, ,,Esej o lidském rozumu“ – vyvrácení a kritika Descartovi teorie vrozených idejí, teprve to, že rosteme a poznáváme nám umožňuje informace nakupit do smyslů: „Nic není v rozumu, co předtím nebylo ve smyslech.“


Naše duše je při narození tabula rasa (čistá tabule) – ostře proti Descartovi, Leibnizovi; lidské ideje jsou získané, zdrojem lidská zkušenost, působení předmětů na smysly ® vjemy.
Byl zastánce konsensuální teorie – dohoda, smluvní teorie, na základě této teorie se vytvoří stát, který lidem vezme jejich svobody, ale bude jim poskytovat určité bezpečí. Zabýval se různými druhy poznávání, společností, analyzuje formy státní moci: zákonodárná, soudní, výkonná, federativní.


Stát má za povinnost chránit svobodu občanů a jejich majetek, získaný prací, pokud to stát nedělá, lidé mají právo povstat a zrušit smlouvu se státem.


Prosazoval náboženskou svobodu, pokud existuje více náboženství měla by se navzájem tolerovat, vyslovuje svobodu i pro politická přesvědčení.


Spis - ,,Dvě pojednání o vládě“ - každý člověk má nárok na dokonalou svobodu a nebrzdění používání všech práv a výsad přirozeného zákona.


George Berkeley (1684 – 1753)


Je autor koncepce subjektivního idealismu. Narodil se v Irsku, věnuje se teologii, teorie subjektivního idealismu – svět reálně neexistuje a existence světa je závislá jen na našem vědomí, pokud něco vnímáme – existuje to, vždycky někdo něco vnímá, bůh může vnímat všechno, každý z nás vnímá jinak – ESSE EST PERCIPI – být vnímán


,,Být znamená být vnímán“, reálná existence – pouze existence já a jeho představy, přitom celý svět je jen mou představou, prvotní je myšlenka, hmota je druhotná, vázaná na subjekt.


David Hume (1711 – 1776)


Narozen ve Skotsku v Edinburgu, diplomat ve FR, přátelství s J. J. Rousseaue
pojednání o lidské přirozenosti - dílo neoblíbeno, přepracováno, vydáno znovu
 napsal řadu filozofických spisů:


ü      Zkoumání lidského rozumu – 2. část původního díla v oblibě


ü      Zkoumání principu morálky


ü      Dějiny Anglie – věnoval se historii, proslavilo ho, napsal ho jako knihovník v Edinburgu


Navazuje na Locka,  kde se berou myšlenky v našem rozumu? – náboženství – spíše o vývoji


ü      Přirozené dějiny náboženství 


ü      Rozpravy o přirozeném náboženství


ü      Zkoumání lidského rozumu – byla agnosticistická (obojí poznání není možné), poznáváme neobjektivně – názor na vnímání je negativní


 


imprese (dojmy) – to co působí na naše smysly ( co můžeme ochutnat…)


ideje  (představy) – to co si představujeme – nemůžeme si na to sáhnout



03.03.2009 16:40:53 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod