« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 12B

Tržní ekonomikapoptávka D = ochota nakupovat určité množství produktů za určitou cenu


-vztah tržní ceny a množství statků, produktů tvoří poptávkovou funkci


P                                                                                                   prodáno


(cena)                                                                         A         5,-       10 ks


                                                                                  B         2,-       20 ks


                        poptávková křivka = D = demand - ukazuje, za jakou cenu jsou spotřebitelé ochotni koupit určité množství


                                                                       poptávaného zboží


 


 


                   B           A             Q (množství)


 


nabídka S = ochota nabízet určité množství výrobků za určitou cenu


-vztah mezi cenou a množstvím (=nepřímá úměra - rostoucí fce)


       P


 


                                           nabídková křivka = S = supply - vyjadřuje ochotu výrobců prodat při dané ceně určité množství


                                                                                  výrobků


 


 


 


                                                Q


-nabídková křivka může vyjadřovat reakci


rovnováha na trhu = rovnovážná cena - při které nastává rovnováha na trhu a tzn., že vzniká tzv. bod rovnováhy (= vyjadřuje situace, při které platí, že všichni jsou ochotni vyrábět, prodávat i nakupovat)


-cenu, která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky nazýváme tržní cenou


        P


 


 


                                                                       -růst ceny - důsledkem převahy poptávky nad nabídkou


                                                                       -pokles ceny - opak


                                   bod rovnováhy


 


                                                            Q


 


 Při rostoucí poptávce – při stejné ceně kupuji větší množství X stejné množství při vyšší ceně


 


 


Poptávka:            1. agregátní – souhrn všech zamýšlených koupí na trhu


                            2. individuální – poptávka jednoho subjektu, poptávka jedné firmy


                            3. dílčí . poptávka po jednom výrobku


 


Co se skrývá za poptávkovou křivkou?


                            1. důchod spotřebitelů – čím větší příjem tím větší poptávka


                            2. velikost trhu – velikost populace


                            3. dostupnost substitutů


 


Nabídka:             1. agregátní – souhrn  všech zamýšlených prodejů na trhu


                            2. individuální – nabídka jednoho produktu


                            3. dílčí – nabídka jednoho výrobku


 


Co se skrývá za nabídkou?


                            1. výrobní náklady


                            2. technický pokrok – zvýší se nabídka


                            3. ceny vstupů


                            4. ceny výrobních substitutů


                            5. organizace trhu


                            6. faktory specifické pro daná odvětví


 


pokud je nabídka větší jak poptávka – snižuje se cena, protože je na trhu hodně zboží


pokud je poptávka větší jak nabídka – zvyšuje se cena, protože na trhu je málo zboží


 


Trh – místo, kde se setkává nabídka s poptávkou


V tržní ekonomice se většina ekonomických otázek řeší prostřednictvím trhu.


· Trh je zařízení jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství jež se nakoupí a prodá.


· Trh se mění stejně jako lidská společnost, původně znamenal místo, kde se prodávalo a nakupovalo zboží, dnes se tržní transakce uskutečňují prostřednictvím nejmodernější techniky.


· Trh není úplně dokonalý, ale prostřednictvím tržní ceny je schopen řešit problémy CO, JAK, PRO KOHO.


 


CO? - je určováno rozhodováním spotřebitelů koupit si určitou věc


- z peněz od kupujících plynou do firem zisky, které vkládají firmy do výroby zboží po


němž je vysoká poptávka.


- ze zisku se platí mzdy a dividendy spotřebitelům a zaměstnancům


 


JAK? - určuje konkurence mezi výrobci, snaha po zisku ovlivňuje výrobní postupy provádět tak, aby byly co nejlevnější.


 


PRO KOHO? - trhy výrobních faktorů určují mzdové sazby, úrokové sazby, zisky, půdní renty. Po sečtení příjmů z výrobních faktorů se vypočítají důchody obyvatelstva, rozdělení důchodů je určováno množstvím faktorů, které lidé vlastní a cenami faktorů.


 


Tržní-mechanismus
- dochází k výměně činností mezi jednotlivými subjekty prostřednictvím směny zboží. Směnu zprostředkovávají peníze.


Klíčovou úlohu v tržním mechanismu mají ceny, to je každý výrobek či služba. Každý výrobní faktor má na trhu určitou cenu.


 


Prostřednictvím tržního mechanismu se vytváří rovnovážné ceny, které regulují nabídku a poptávku.


 


Objekty trhu


To co se nabízí a prodává:


· Půda – trh půdy


· Práce – trh práce


· Peníze – trh kapitálu


· Zboží a služby – trh zboží a služeb


 


Subjekty trhu


Domácnosti – na trhu vystupují jako:


a) kupující – za účelem uspokojování svých potřeb


b) prodávající – jsou vlastníky výrobních faktorů, které mohou prodat


 


 


Firmy – jsou subjekty vyrábějící za účelem prodeje a vystupují na trhu jako:


a) prodávající – prodávající své produkty s cílem zisku


b) nakupující – nakupují výrobní faktory za účelem zahájit výrobu


 


Stát – je specifickým subjektem trhu. Vystupuje na trhu s cílem ovlivnit jej a odstranit některé negativní dopady na ekonomiku. Vystupuje na trhu jako:


a) prodávající – např. prodává cenné papíry


b) kupující – např. prostřednictvím státních zakázek a státních institucí


 


Znaky trhu


 


Poptávka


· je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu


· ochota kupujících závisí na mnoha faktorech z nichž nejdůležitější je cena zboží


· množství poptávaného zboží klesá se stoupající cenou a naopak


· jednotliví spotřebitelé se rozhodnou o tom, kdy a v jakém množství budou kupovat


 


Faktory ovlivňující poptávku


- cena


- demografické změny


- změny velikosti důchodů


- změny v preferencích (móda, změny potřeb)


- změny cen jiných zboží


- substituty – jiné zb., které může nahradit při spotřebě zboží sledované


- komplementy – jiné zboží, které doplňuje při použití zboží sledované


 


Nabídka


- je množství zboží, které výrobci dodají na trh při určité ceně


 


rozlišujeme:


· individuální nabídka – jeden výrobce


· tržní nabídka – součet individuálních nabídek na určitém trhu


· nabízené množství je přímo závislé na ceně


· při vyšší ceně výrobci převádějí své výrobní zdroje z jiných výrobků na ten, jehož cena se zvýšila


 


Faktory ovlivňující nabídku:


- cena


- náklady výroby a (dražší suroviny a energie, zvyšování nominálních mezd)


- změny vnějších podmínek podnikání (počasí pro zemědělce)


- změny kapitálové výnosnosti – kapitál má přirozenou tendenci směřovat do podnikání s vyšší rentabilitou a tedy i vyššími výnosy z daných vstupů. To je důvodem přelévání kapitálu mezi odvětvími i uvnitř odvětví samotných.


 


Konkurence


- je proces, ve kterém se střetávají různé zájmy, různých subjektů trhu. Stav dokonalé konkurence je v praxi téměř nedosažitelný. Výrobci, strana nabídky, se chovají racionálně a tam kde svou konkurenci nemohou porazit, logicky se s ní spojí. Tím ale dochází ke vzniku různých forem monopolu.


 


Typy konkurence


3 skupiny


ü      Konkurence na straně nabídky a poptávky =  rovnovážná cena, výrobci ji považují za nízkou a kupují za vysokou


ü      Konkurence na straně poptávky – spotřebitel se snaží nakoupit co nejvíce zboží za nejnižší cenu, význam konkurence zboží roste, pokud je nedostatek zboží


ü      Konkurence na straně nabídky – cílem oslabení pozice konkurenta


Ø      Konkurence cenová – snížím cenu, abych si poptávku konkurence přetáhla na svou stranu


Ø      Konkurence necenová – zvýším kvalitu, jiný obal, servis, záruka služby


 


Konkurence dokonalá – předpoklady DK


ü      na trhu – velké množství prodávajících a kupujících a žádný z nich nemá dominantní postavení a není tedy schopen ovlivnit cenu nebo poptávané či nabízené zboží


ü      homogenní statky – jsou identické, cena, velikost


ü      je volný vstup na trh a volný výstup, vstup a výstup nejsou spojeny s žádnými náklady


ü      všichni výrobci a spotřebitelé mají dokonalé informace


ü      firmy usilují o maximum zisku, spotřebitelé usilují o maximum užitku


ü      volný přístup firem k inovacím a technologiím


Konkurence nedokonalá – reálný stav, kdy na trhu je přinejmenším jeden podnik, který je dostatečně silný na to, aby ovlivnil tržní cenu, poptávková funkce je klesající.


ü      monopol – existence jediné velké firmy daného výrobku, který je jedinečný a nezaměnitelný, vstup jiných firem do odvětví je velmi obtížný, podnik má velkou kontrolu nad cenou.


ü      oligopol – na trhu existuje několik velkých firem poskytujících podobné statky, tyto firmy mohou ovlivňovat ceny, vstup jiných firem na trhu je obtížný – vyžaduje velké kapitálové investice – pojišťovny, benzínky


ü      oligopson – oligopol na straně poptávky, specifické zboží, jen jeden zákazník


ü      monopolistická konkurence – na trhu je mnoho firem poskytujících podobné statky a služby, vstup a výstup z trhu je relativně snadný.


ü      monopson – monopol na straně poptávky. (např. u některých strategických oblastí speciální technologie)


 


Adam Smith – Každý jednotlivec, který sobecky sleduje jen svůj prospěch je veden jakoby neviditelnou rukou k tomu, aby co nejlépe pomáhal všeobecnému prospěchu


Trh zboží a služeb


· Jde o trh statků a služeb, které mají sloužit k uspokojování potřeb spotřebitelů.


· Je trhem spotřebitelů, kteří na něm mají suveréní postavení, protože oni rozhodují o tom, co se bude vyrábět.


· Při svém rozhodování spotřebitel zvažuje míru uspokojení svých potřeb a náklady, které musí vynaložit.


· Firmy, které vstupují na trh zboží a služeb zvažují výběr cílového trhu a pravděpodobný zisk.


Trh práce


· Na trhu práce dochází ke střetávání nabídky práce a poptávky po práci.


· Cenou práce je mzda.


· Mzdy se liší vlivem tržních sil a vlivem jiných netržních faktorů.


Vliv tržních sil:


- Je-li poptávka po pracovnících, ve srovnání s nabídkou pracovníků, vysoká, mají mzdy tendenci být vyšší a naopak. Jestliže je nabídka pracovníků vysoká v určité zaměstnanecké kategorii, ve srovnání s poptávkou, vysoká, mají mzdy tendenci být nižší.


Vliv netržních sil:


- Geografické rozmístění (mzdy se liší v různých částech země)


- Diskriminace v zaměstnání (imigranti, bílý – barevní, muži – ženy)


- Vládní zákonodárství (zákon o minimální mzdě)


Trh půdy


· Půda je primární a specifický výrobní faktor, který vznikal přírodním procesem.


· Lidé svou činností mohou půdu pouze upravit pro vhodné obdělávání, nemohou ale měnit její rozsah ani vlastnosti.


· Půda vstupuje na trh tím, že je prodávána, kupována nebo pronajímána.


· Výše nájemného závisí na poptávce.


· Pronajímaná půda je spojena s dalšími investicemi


 


cena půdy:


- Nemůže být určena podle nákladů na výrobu, protože je primární faktor.


- Vzniká na základě nabídky a poptávky.


- Lze ji stanovit podle kapitalizované hodnoty.


- V ČR se uplatňují dva druhy cen:


 


Úřední – odhad, má závaznou funkci pro řešení majetkoprávních vztahů k půdě, slouží k ocenění staveb a pozemků


 


Tržní – vytvořená na základě nabídky a poptávky


Trh kapitálu


· Je střetávání nabídky a poptávky finančního kapitálu v podobě peněz, cenných papírů, úvěrů,…


· Nabídka a poptávka se slaďují úrokovou mírou


· Rozvoj peněžního oběhu přinesl vznik úvěru.


· Nabídku kapitálu tvoří úspory domácností.


· Existence finančního trhu zvyšuje výkonnost ekonomiky.


· Stát si ponechává, prostřednictvím centrální banky, možnost aktivně do tohoto trhu zasahovat.


 


úvěr: je vztah, v němž věřitel poskytne nějakou hodnotu dlužníkovi a dlužník se smluvně zaváže, že mu tuto hodnotu po nějaké době vrátí, většinou rozšířenou o úrok.


 


úrok: je cena peněz, která se platí na finančním trhu za právo disponovat s cizími peněžními prostředky.


 


banky: jsou specializované firmy obchodující na finančním trhu, poskytují úvěry, přijímají vklady, zprostředkovávají platební styk, směnárenskou činnost a podnikají s cílem realizace bankovního zisku.


Peněžní trh


slouží ke krátkodobému přesunu peněžních prostředků, je trhem krátkodobých peněz, půjček a cenných papírů.


 


Selhání trhu:


1. nedokonalá konkurence


2. existence tzv. veřejných statků


 - ekonomické aktivity, kterou nesou společnosti větší či menší užitek a není možné je přenechat soukromému sektoru (dálnice, veřejné osvětlení)


 - vlastnosti – nezměnitelnost a nevyléčitelnost – nemožné neplatiče z vřejné spotřeby vyloučit


3. externality trhu – efekt přelévání


- jedná se o vedlejší účinky trhu na subjekty, které se daného tržního vztahu neúčastní


- mohou být negativní externality – první subjekt přináší druhému subjektu dodatečné náklady, aniž by druhému subjektu platil – znečišťování ovzduší


- pozitivní externality – jeden subjekt přináší druhému subjektu dodatečné výnosy, aniž by tento druhý subjekt s prvnímu subjektu za výnosy platil - včelař


 


 


 03.03.2009 16:41:24 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod