« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 13B

Peníze (banky,


pojišťovnictví,


CP, burzy, kapitál)Peníze (banky, pojišťovnictví, CP, burzy, kapitál)


Peníze


prostředek směny, speciální druh zboží, můžeme ho vyměnit za ostatní druhy zboží, usnadnění směny


3 funkce peněz 1. prostředek směny                                                                                            


                                      2. uchovatel hodnoty 


                                      3. nástroj k porovnání hodnoty statku a služeb  


Formy peněz – 1. bankovky, 2. mince, 3. deposita, 4. cenné papíry 


Finanční trh – trh se všemi uvedenými formami peněz, přesun peněz od lidí, kteří je mají těm, kteří je potřebují                                                                                                                            peněžní a kapitálový – p: krátkodobé zdroje do 1 roku,  k: dlouhodobé a střednědobé zdroje     Nabídka peněz (MS) a poptávka peněz (MD)                                                                   MS=množství peněz v ekonomice, celková peněžní zásoba , určována Centrální bankou a soukromým bankovním systémem


1.     cizí – výstavce směnky přikazuje jiné osobě zaplatit třetí osobu


2.                                                                                3. depositní certifikát – výstavcem je banka, výhoda – úroky jsou pevné, neměnné, je to potvrzené, že jsme do banky vložili určité peníze, vklad je splatný jednorázově po uplynutí lhůty, d.c. vydávány na různě dlouhou dobu                                                                                         4. státní pokladniční poukázka – výstavcem je Česká národní banka, aby byl kryt deficit státního rozpočtu, nemohu si ji koupit                                                                                                                    


Mzda – odměna za práci                                                                                                              druhy mezd – 1. časová – počet odpracovaných hodin * prací za hodinu                                               2. úkolová – u lidí pracujících manuálně                                                                                                3. podílová – procento ze zisku firmy (manažeři)                                                                                  4. smíšená – kombinace předešlých druhů                                                                                           mzda má dvě složky – 1. základní složka (časová, úkolová, podílová a smíšená)                                    2. nadstavbová (prémie, odměny, příplatky)


Postup při výpočtu mzdy: 1. hrubá mzda                                                                                            2. zdravotní pojištění = 4,5% z HM                                                                                                 3. sociální pojištění = 8% z HM – a, důchodové pojištění – starobní, sirotčí, vdovské…                  b, nemocenské pojištění – nemocenská, mateřská, vyrovnávací příspěvek                                          c, příspěvek na státní politiku, zaměstnanci – podpora v nezaměstnanosti                                               4. daň z příjmů FO                                                                                                                             čistá mzda:  - spoření, - alimenty, + výplata nemocenské  mzda k výplatě


Cenné papíry – splňují funkci peněz, ale nejsou to peníze v pravém slova smyslu


Pojem banka


-je peněžní ústav, který se zabývá peněžními a úvěrovými obchody, transakcemi a operacemi, shromažďováním volných peněžních prostředků a zprostředkováním platebního styku.

Funkce banky:
- soustřeďování volných peněžních prostředků od osob fyzických i právnických
- úvěrová činnost (Hlavní činnost)
- emitování peněz a CP do oběhu (ČNB)
- platební styk (banky na bankovních účtech provádějí na příkaz klientů hotovostní a bezhotovostní bankovní převody)
- koupě, prodej a směna devizových prostředků a valut.

Členění bankovních operací

a) pasivní – banky si jimi vytvářejí cizí bankovní kapitál (patří zde přijímání peněz od osob fyzických i právnických). Jedná se o vkladovou činnost banky.
b) aktivní – banky si jimi vytvářejí vlastní bankovní kapitál (patří zde poskytování úvěrů a půjček). Jedná se o úvěrovou činnost banky.
c) Indiferentní /neutrální/ - banky si jimi vytvářejí dodatečné výnosy (patří zde např. směnárenská činnost).


Bankovní soustava ČR


- je dvoustupňová a je tvořena centrální bankou na 1. Stupni a obchodními bankami a spořitelnami na druhém stupni. Funkci centrální banky (ústřední banky státu) plní Česká národní banka se sídlem v Praze; funkci obchodních bank plní KB, IPB, Obchodní banka, Agrobanka,...; funkci spořitelen plní ČS, a.s. se svými pobočkami.

V této dvoustupňové soustavě přestavují obchodní banky a spořitelny výkonnou složku, se kterou přijdou do styku klienti (tj. fyzické a právnické osoby). ČNB plní funkci ústředního orgánu v oblasti bankovnictví.

Činnost bank a spořitelen je většinou univerzální, neboť poskytují veškeré bankovní služby pro své klienty. Klienti mohou libovolně zvolit kteroukoliv obchodní banku nebo spořitelnu. Banky i spořitelny jsou při tom povinny dodržovat bankovní tajemství o poskytnutých bankovních službách a obchodních operací.

Banky se od sebe mohou lišit některými podmínkami (např. při poskytování úvěrů), při tom se ale musí řídit všeobecně platnými pravidly, které vyhlašuje ČNB.

Činnost bank a spořitelen se řídí Zákonem o bankách a spořitelnách.
Česká národní banka (ČNB)

-je centrální bankou státu. Má postavení ústředního orgánu státní správy v oblasti měny, bankovnictví a vydávání obecně závazných předpisů.

-je právnickou osobou, která usměrňuje peněžní trh z měnových hledisek, usměrňuje činnost bank a spořitelen bankovními ekonomickými nástroji, emituje peníze a hospodaří podle zásad stanovených vládou.

Její postavení a funkce jsou především měnově řídící a nikoliv podnikatelské, nepracuje na komerčních principech. Její činnost se řídí zákonem č. 6/1993 St., o ČNB.

Má přímý styk s bankami a spořitelnami na 3. Stupni (vede jejich účty, přijímá jejich vklady, poskytuje jim úvěry), má přímí styk se státním rozpočtem (vede účty státního rozpočtu).

Nemá přímí styk s klienty bank a spořitelen.

Úloha ČNB:

- vydává peníze do oběhu a stahuje je z něj
- určuje kurz (poměr) naší měny k cizím měnám
- hospodaří se zlatem a devizovými prostředky
- řídí směnárenskou činnost
- vydává obecně závazné předpisy v rozsahu své působnosti
- vykonává bankovní dohled
- emituje CP
- určuje diskontní sazbu a maximální odchylku

ČNB poskytuje obchodním bankám a spořitelnám tyto úvěry:

1) redistribuční dlouhodobý úvěr
-má 10-li letou splatnost. Tento úvěr posloužil k zabezpečení výchozí delimitace (oddělení) úvěrových zdrojů obchodních bank při vzniku 2 stupňové bankovní soustavy k 2. 1. 1990.

2) refinanční úvěry krátkodobé a střednědobé
-představují poskytování návratných úvěrových zdrojů centrální bankou bankám na 2 stupni, které je dále poskytují svým klientům.

3) další úvěry krátkodobé a dlouhodobé
-tyto úvěry mohou obchodní banky čerpat od ČNB k překlenutí finančního nedostatku; případně je mohou čerpat i od jiných peněžních ústavů za obecných podmínek úvěrování.

Úroková sazba z úvěrů, které poskytuje ČNB jednotlivým obchodním bankám a spořitelnám, se nazývá diskontní sazba. Tato základní sazba se při poskytování úvěru klientům zvyšuje o tzv. odchylku. Banky a spořitelny si pak z tohoto rozdílu kryjí náklady provozu a rizika.

Diskontní sazbu vyhlašuje ČNB, která zároveň stanoví maximální odchylku. Jednotlivé banky a spořitelny pak poskytují klientům úvěry se sazbou, která může být nejvýše rovna součtu diskontní sazby a maximální odchylky.


Obchodní banky
-jsou výkonnou složkou naší bankovní soustavy. Patří do 2. Stupně a mají přímí styk s klienty.
-mohou být:

1) Univerzální – mají plnou bankovní licenci (uděluje ji ČNB) a poskytují všechny služba všem zákaznickým skupinám
2) Specializované
- teritoriálně : operují pouze v určitém regionu
- zákaznicky : poskytují služba pouze určitým skupinám zákazníků
- produktově : nabízejí pouze určité bankovní služby

Do univerzálních obchodních bank patří např. KB, IPB, Obchodní banka,... Můžeme zde zařadit i ČS a.s., která dnes nabízí své služby fyzickým i právnickým osobám ve všech oblastech. Je tedy plnohodnotnou obchodní bankou.

Obchodní banky svým klientům poskytují především tyto služby:

- přijímají vklady od fyzických i právnických osob
- poskytují úvěry fyzickým i právnickým osobám
- provádějí tuzemský platební a zúčtovací styk
- provádějí platební a zúčtovací styk se zahraničním
- provádějí směnárenskou činnost
- operují s CP
- provádějí jiné bankovní činnosti (např. poradenskou činnost, informační činnost, úschovu cenností, atd.)

Vkladová činnost obchodních bank

Nezbytným předpokladem pro činnost banky je její vkladová činnost. Vklady jsou přijímány od osob fyzických i právnických. Úroková sazba je u vkladu diferencována podle toho, zda je vklad termínovaný nebo netermínovaný. U termínovaných vkladů se provádí další diferenciace podle délky trvání vkladu a možnosti jeho výběru.

Základní možnosti vkladů u obchodních bank:

1) Běžné účty – jsou zřizovány pro běžné ukládání a vybírání peněz. Úroková sazba je poměrně nízká. Účty jsou vedeny v Kč.
2) Sporožirové účty – slouží fyzickým osobám, provádí se z nich úhrady nájemného, elektrické energie, plynu,... Jsou vedeny ČS a.s.
3) Devizové účty – mohou si je zřídit fyzické i právnické osoby. Účet se zřizuje ve smluvené měnové jednotce, ukládat a vybírat je však možno i v jiné měně. Klient tak současně využívá směnárenských služeb bank. Devizový účet je možno zřídit jako běžný nebo jako termínovaný.
4) Termínované vklady – jsou vklady z různou délkou splatnosti a různou úrokovou sazbou. Mezi klientem a bankou se uzavírá smlouva o termínovaném vkladu..
5) Vkladové a depozitní certifikáty – jsou CP zpravidla s dobou splatnosti od 1 do 24 měsíců. Úroková sazba se zvyšuje s délkou splatnosti. U vkladových certifikátů se ve stanovenou dobu vyplatí vklad i úrok; u depozitního certifikátu se vyplatí jeho nominální hodnota, která je vždy vyšší než vložená částka (tzv. skrytý úrok).
6) Obligace – jsou dlouhodobě nevypověditelné CP. Doba splatnosti je většinou 5 let. Úroková sazba je poměrně vysoká. Úroky se vyplácejí většino každého půl roku.
7) Vkladní knížky – jsou určeny fyzickým osobám. Mohou být různého typu: běžné, z výpovědní lhůtou, na jméno, na doručitele, ... Jsou zde různé úrokové sazby. Vede je hlavně ČS a.s., avšak mohou je vydávat i jiné obchodní banky.

Každá obchodní banka může mít ještě další specifické možnosti vkladů.
Úvěrová činnost obchodních bank

Úvěry mohou být poskytnuty všem právnickém i fyzickým osobám na krytí běžných i rozvojových potřeb nebo přechodného nedostatku finančních prostředků.

Klient uzavírá s bankou úvěrovou smlouvu, která obsahuje zejména: výši úvěru, dohodnutý průběh splátek, roční úrokovou sazbu, povinnosti klienta vůči bance, vymezení sankcí při neplnění podmínek.

Úrokové sazby se řídí především lhůtou splatnosti a dále mírou rizika ohrožujícího návratnost úvěru.

Při poskytování úvěru v podnikatelské činnosti žádá banka seriózní a hodnověrný podnikatelský záměr se zdůrazněním návratnosti úvěru.

Dále banka žádá zajištění úvěru, tj. vlastní záruku, že půjčené peníze dostane zpět.

Klient bance ručí např:

a) na základě záruční listiny, kdy ručitel klienta přebírá záruku za úplné a včasné splacení úvěru
b) na základě smlouvy o zřízení zástavního práva, kdy klient ručí bance nemovitostmi, popřípadě cennými movitými věcmi
c) na základě smlouvy o budoucím postoupení pohledávek, ve které se klient zavazuje, že veškeré své pohledávky postoupí bance k úhradě závazků, které vůči ní má.

Úvěry, které banka poskytuje svým klientům, můžeme podle doby splatnosti rozdělit do 3 skupin:

a) úvěry krátkodobé – doba splatnosti do 1 roku
b) úvěry střednědobé – úvěry s dobou splatnosti kolem 5 let
c) úvěry dlouhodobé – doba splatnosti nad 5 let.

V každé z těchto tří skupin existuje několik možností konkrétních úvěrů. Začínají se používat tzv. hypoteční úvěry k podpoře bytové výstavby se lhůtou splatnosti 5 – 30 let.

Přístup banky v otázce úvěrů záleží také na serióznosti a hodnověrnosti klienta, jeho spolehlivosti atd. Banky poskytují úvěry max. do 70 % hodnoty nemovitostí.Právní formy bankovních podniků; bankovní kapitál; bankovní náklady, výnosy a zisk

1. Právní formy bankovních podniků
Za bankovní podniky považujeme v současné době všechny obchodní banky a spořitelny. Bankovní podniky jsou právnickými osobami. Vykonávají svou činnost bezprostředně pro své klienty na tržních podnikatelských principech.

Bankovní podniky mohou mít tuto právní formu:
- státní podnik
- a. s.
- družstevní podnik
- společný podnik

Při zakládání banky nebo spořitelny dává vždy souhlas ministerstvo financí a ČNB.

2. Bankovní kapitál
-můžeme ho rozdělit na vlastní a cizí.
Vlastní bankovní kapitál: je tvořen základním jměním ze státních prostředků u státních bank, peněžními prostředky za zaplacené akcie u akciových bank; zápisným, členskými podíly a vklady u družstevních a společných bankovních podniků.
U všech forem bankovních podniků je dále vlastní kapitál tvořen použitím části zisku, který banka vytvořila a dalšími méně významnými prostředky.
Cizí bankovní kapitál: je tvořen především vklady fyzických a právnických osob. Dalším zdrojem cizího kapitálu jsou úvěry, které má banka od ČNB, případně od jiných peněžních ústavů. DO cizího kapitálu patří také finanční prostředky získané prodejem obligací, které banka emituje.

3. Bankovní náklady, výnosy a zisk
a) bankovní náklady jsou tvořeny:
- z úroků, které banka musí platit z vkladů a cizího kapitálu (tj. z úvěrů)
- z ostatních nákladů – např. mzdy zaměstnanců, náklady na provoz a údržbu bankovních budov, ...
b) bankovní výnosy jsou tvořeny:
- z úroků, které banka získává z úvěrů a půjček
- z ostatních výnosů
c) bankovní zisk – vzniká jako rozdíl mezi bankovními výnosy a náklady za předpokladu, že bankovní výnosy jsou vyšší.
Použití bankovního zisku:
- daň z příjmů právnických osob
- tvorba fondů (povinný je pouze rezervní fond)
- ostatní rozdělení (u akciových bank je dáno stanovami akciové společnosti).


Burza – burzy představují základní součást institucí tržní ekonomiky, burzy jsou místem, kde lze organizovaně uplatnit nabídku a řešit poptávku a kde lze prodávat a kupovat dluhopisy (cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy (emitent) tyto závazky splnit), akcie  a další komodity


1. burza – 1871 – Pražská bursa pro zboží a cenné papíry


Pojmy související s burzou: a, parket – obchodují zde členové burzy a makléři                             b, kulisa – prostor, kde se obchoduje


2 základní spekulační metody -     spekulace na vzestup cen


                                                    spekulace na pokles cen


 - nákup je dnes prováděn za účelem pozdějšího ziskového prodeje, RM systém – trh s cennými papíry, který je v ČR volně přístupný všem zájemcům, zájemce o obchodování  se musí předem zaregistrovat, kupující musí předem převést na speciální účet v ČSOB peníze


Pojištění – výraz sociální odpovědnosti občanů k sobě a své rodině


důchodové pojištění – v roce 2012 – M v 63 letech a Ž v 63 letech


starobní důchod, invalidní důchod  a, plný


                                                         b, částečný


pozůstalostní     a, vdovský, vdovecký


                        b, sirotčí


nemocenské pojištění – dočasná pracovní neschopnost – karanténa, péče o nemocného, mateřská a těhotenství, 28 týdnů – peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství


Kapitál - finanční nebo jiná aktiva, např. pracovní síla, hmotná aktiva                                                - Akumulované úspory                                                                                                                          - Úspory přeměněné v investice                                                                                                            - Hodnoty přinášející další hodnoty


Formy kapitálu                                                                                                                                     1. Reálný kapitál (fixní, oběžný, oběhový)                                                                                         2. Peněžní (k nákupu reálného kapitálu)                                                                                               3. Fiktivní (cenné papíry - obligace, akcie, šeky)


Důchody kapitálu                                                                                                                          - Úrok - výnos z vlastnictví                                                                                                                    - Zisk - výnos z podnikání


Inflace – menší jak 0                                                                                                                                  - nepřetržitý růst cenové hladiny v čase, který zahrnuje výrobky a služby                                                                  - deflace – záporná míra inflace, vzácný jev                                                                                               - dezinflace – pokles míry inflace                                                                                          měření inflace – 1. index spotřebitelských cen CPI – měří náklady tržního koše spotřebních statků a služeb                                                                                                                                            2. deflátor – nejsoudnější cenový index                                                                                             3 stupně vážnosti inflace – 1. Mírná inflace (několik procent ročně) důsledky jsou malé, ekonomický život nenarušuje                                                                                                                2. Pádivá inflace (desítky i stovky procent ročně) je spojena s velkými ekonomickými náklady, snižuje výkonnost ekonomiky, cenové informace se zhoršují, nejistota se zvyšuje, problém s důchody                                                                                                                            3. Hyperinflace (tisíce a více procent) peníze neplní svou funkci, přijímaným ekvivalentem se stává zboží = ekonomika se naturalizuje.


příčiny inflace – 1. na straně poptávky – levný úvěr (nízký úrok) – firmy nadměrně investují, nízké daně                                                                                                                                            2. na straně nabídky – vynucený růst mezd, zvyšuje se růst cen materiálových vstupů


důsledky inflace – inflace nejvíce postihuje sociálně slabé občany, inflace je naprosto nejvýhodnější pro stát, vysoká inflace způsobuje, že dovoz je větší, než vývoz výrobků do států


Devalvace - oficiální snížení zlatého obsahu nebo kurzu, měnové rovnosti peněžní jednotky


 


 


 03.03.2009 16:44:00 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod