« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 14B - toto téma jsem si vytáhl

Právní subjekty v tržní


ekonomicePrávní formy podnikání 1. podniky jednotlivců – živnosti


                                           2. obchodní společnost -   a) osobní (veřejná obchodní společnost,


                                                                                   komanditní společnost)


                                                                                   b) kapitálové (s.r.o, a.s.)


                                           3. družstva


                                           4. státní podniky


Obchodní zákon


 


1. podniky jednotlivců – živnosti


A, všeobecné podmínky – a) věk 18 let, b) bezúhonnost, c) způsobilost k právním úkonům,    d) nesmí mít nedoplatky u f.ú.


B, speciální podmínky – odporná (jiná) způsobilost


 


Druhy živnosti:                 ohlašovací


                                           koncesované


 


ohlašovací                           řemeslné


                                           vázané


                                           volné


řemeslné – výuční list v oboru a praxi


vázané – VL, MV, VD a určitá délka praxe


volná – musíme splňovat základní podmínky


 


koncesované – koncesní listina, splnění speciálních podmínek a povolení příslušného státního orgánu, musíme prokázat svou spolehlivost


koncese - pro určité území


                 na určitou dobu


 - v ČR se vydáví omezený počet koncesí, osoby, které provozují zvláštní činnosti podle zvláštních předpisů – advokáti, komerční právníci, lékaři, soudní znalci, stomatologové


 


Oprávnění k provozování činnosti


a) fyzické osoby – zapisují se do živnostenského rejstříku – seznam všech živností v daném regionu, vedený příslušným obecným úřadem


b) právnické osoby – založení – vzniká dnem sepsáním společenské smlouvy, do 90 dnů se musí zapsat do obchodního rejstříku


vznik společnosti – dnem zapsání do OR


OR: 1. všechny P.O. (obchodní společnosti a družstva)


2. F.O. které podnikají ve větším rozsahu


3. F.O. které o to samy požádají


zrušení společnosti - uplynutím doby, po kterou byla založena, dosažením účelu, pro který byla založena, rozhodnutím společníků, rozhodnutím soudu


zánik společnosti – dnem vymazání z OR


 


 


Osobní společnosti:


            1. veřejná obchodní společnost - mohou ji založit nejméně 2 fyzické nebo právnické osoby, které potom vystupují pod společným jménem. Ručí společně nerozdílně svým majetkem. Obchodnímu vedení je oprávněn každý ze společníků (nedohodnou-li se jinak). Zisk si dělí stejným dílem (nedohodnou-li se jinak). Ztrátu nesou společníci rovným dílem.


 


            2. komanditní společnost - zakládají ji alespoň 2 fyzické osoby. 1 je komandista, 2. je komplementář.


                        Komandista - dává vklad a ručí jen do výše svého vkladu. Nesmí obchodě vést společnost, ale má právo nahlížet na hospodaření.


                        Komplementář - ručí celým svým majetkem. Je oprávněn jednat za společnost.


Zisk si dělí rovným dílem - pokud se nedohodnou jinak.


 


            družstvo          - spotřební


                                   - stavební


                                   - bytové (vlastníků, nájemníků)


                                   - zemědělské


                        - Družstvo může založit minimálně 5 fyzických nebo 2 právnické osoby. Základní jmění družstva je 50 000 Kč, získaných z vkladu nájemníků. Členové družstva neručí ničím, ale družstvo ručí svým majetkem. Nejvyšším orgánem je členská schůze.


                statutární orgán - představenstvo.


                kontrolní orgán - kontrolní komise.


Po zapsání do obchodního rejstříku vystupuje jako právnická osoba.


 


 


Kapitálové společnosti:


            Společnost s ručením omezeným - nejčastější a nejrozšířenější forma podnikání. Založit může 1-50 osob. Minimální vklad do společnosti je 100 000. Minimální vklad jednoho účastníka je 20 000. 2 a více zakládajících - na poprvé stačí zaplatit 30%. Když je jeden, musí zaplatit celou sumu najednou.


Orgány:Valná hromada – nejvyšším orgánem společnosti, schází se všichni společníci a rozhodují např. o schválení uzávěrky


            Jednatel, jednatelé – libovolný počet, obchodní vedení společnosti, jmenuje je v.h.


            Dozorčí rada – o jejím řízení rozhoduje valná hromada, dohlíží na činnost jednatelů, členem d.r. nemůže být jednatel


Hlasování - společník má jeden hlas na každých 100 Kč svého vkladu. Dělení zisku je poměrné - podle podílu na společnosti - pokud se nedohodnou jinak.


 


            akciová společnost - zakládají ji minimálně 2 fyzické osoby nebo jedna právnická osoba. Základní vklad 1 milion korun. Základní jmění je rozvrženo do určitého počtu akcií s nominální hodnotou (celkem jeden milion).


            Reálná hodnota může být         větší     než nominální


                                                           stejná


                                                           menší


Za závazky ručí a.s., akcionář neručí. Při konání valné hromady musí být splaceno 30% jmění.


Orgány:valná hromada – všichni akcionáři, počet hlasů dle počtu akcií, volí představenstvo a také dozorčí radu


             představenstvo – jednatelé – řídí činnost, zápis do OR


             dozorčí rada – minimálně 3 členové, počet musí být :3, funkční období na 5 let


 


Akcie - podíl na majetku akciové společnosti. Podle počtu vlastněných akcií je určeno postavení akcionáře ve společnosti. Minoritní a majoritní akcionáři.


Zaměstnanecké akcie - vydává podnik svým zaměstnancům většinou za symbolickou cenu. Nejsou převoditelné.


Prioritní akcie - vlastní je členové orgánů - vedení. Vlastníci mají prioritní právo na dividendu. Prioritní dividenda je vyšší než mají ostatní. Může být vyplacena i v neziskovém roce. Pokud dostaneme dividendu v neziskovém roce, nesmím se rok účastnit zasedání rady.


 


Dividenda = podíl na zisku.


 


Tantiena - cena, plat orgánů.


 


Zánik podniků            - dohodou společníků - dohoda o dělení majetku, k jakému datu


                        - uplyne-li doba, na kterou byla společnost založena


- konkurz - vypisuje se na firmu, která dlouhodobě není schopná plnit své závazky. Vyhlašuje ho pouze soud.


Státní podnik


- zákon o státním podniku, právnické osoby provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu, vlastním jménem vlastní zodpovědnost


vznik st.p. příslušné ministerstvo, statutárním orgánem – ředitel – jmenuje a odvolává příslušný ministr, státní podnik má k majetku pouze právo hospodaření, není to jeho vlastnictví


Role státu v tržní ekonomice


orgány ovlivňující podnikání v ČR                                                                                                          1. vláda – ovlivňuje HP státu, sestavuje SR                                                                                             2. parlament – živnostenské a obchodní zákony, daňové zákony                                                          3. kraje – školství, kultura                                                                                                                        4. centrální banka ČNB


role státu v TE                                                                                                                                        1. vnitřní pořádek a bezpečnost země – policie, armáda, NATO                                                           2. tvorba a dodržování práva – parlament, soudy                                                                                    3. sociální funkce – veřejné statky a služby, stát se snaží snížit sociální rozdíly mezi obyvateli, stát řeší otázky nezaměstnanosti                                                                                                                4. hospodářská funkce – měna, rozvoj odvětví a regiónů, stát ovlivňuje rozvoj firem ze zahraničí, stát chrání konkurenční prostředí –úřad pro ochranu státní soutěže, snaha o potlačení monopolu03.03.2009 16:45:26 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod