« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 16B

Transformace české


ekonomikyPojem transformace můžeme v širším slova smyslu chápat jako změnu,přeměnu, přechod,reformu.Tento termín byl u nás v uplynulých deseti letech spojován a stále je s ekonomikou.Byl to přechod centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní.


V září 1990 předložila vláda tehdejšímu federálnímu shromáždění reformní program změn v přístupu k národnímu hospodářství.Tento program nesl „ ještě“ název „Scénář ekonomické reformy.“V jeho úvodu se lze dočíst : „Ekonomická reforma je změnou ekonomických institucí a vztahů mezi nimi.Jejím cílem je přechod od centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní.Na rozdíl od předcházejících reformních pokusů nejde o zdokonalení ekonomického systému,ale o jeho principiální změnu.“


V tomto reformním programu se objevuje poprvé zmínka o procesu transformace,dnes již akceptovaným a široce používaným termínem.Program dále říká : „Rizika této reformy (transformace) spočívají právě v její hloubce a radikálnosti . . .“ „Ještě větší jsou však spojena s rozhodnutím reformu odkládat nebo ji realizovat pouze částečně.“


 


Po roce 1989 dochází ke změně politiky a transformace ekonomiky. Z centrálně plánované se přešlo na tržní.


 


Centrálně plánovaná – plánována z jakéhosi centra – pro nás to byla Moskva, na určitý časový úsek dopředu. Projednávalo se – co se vyrobí, kolik se toho vyrobí, pro koho, jaké bude místo dodání. Pro centrálně plánovanou ekonomiku neexistovalo soukromé vlastnictví.


 


Tržní ekonomika – ekonomika, která je řízena nabídkou a poptávkou.


 


Fáze transformace – převést majetek do státních rukou – a, privatizace,  b, restituce


ad a – převedení státního majetku do soukromých rukou


ad b – navrácení majetku jeho původním majitelům


 


kupónová privatizace – každý občan ČR starší 18 ti let si mohl koupit kupónovou knížku v hodnotě 1 000  investičních bodů – mohl ji pak investovat kam chtěl, na každého občana padla jedna knížka. Lidé mohli své kupónové knížky prodávat prostřednictvím investičních fondů. Tito majitelé pak získali většinové podíly v různých podnicích. S touto variantou zákon tehdy nepočítal. Lidé za své kupónové knížky mnohdy dostávali až 16 000 kč, takže se to pro ně stalo výhodné.


 


liberalizace – uvolnění cen, zrušení cenového systému, ceny měly být určovány hlavně výrobními náklady a také nabídkou a poptávkou. Liberalizace cen proběhla u energie, pohonných hmot. Kdyby liberalizace proběhla naráz, mělo by to za následek velké náklady, proto probíhá regulace a deregulace.


Regulace – různé nájmy v různých lokalitách, stále jsou  některé nájmy regulovány


Deregulace – zrušení těchto podmínek


 


V přechodu české ekonomiky se použilo dvou cest – keynesianská X neokeynesiánská, pravicové X levicové přístupy. Navrch měli neoklasikové – pravice. Byli pro rychlý vstup, bez zásahu státu, byli to zastánci tzv. neviditelné ruky trhu, trh se postará sám, stát má hlavně budovat legislativu. Nejdříve se spustil transformační proces a bohužel až potom se dodatečně tvořily zákony. Stát by měl dohlížet na konkurenci.  Tehdy došlo k velikému zdražování, objevila se nezaměstnanost, vzrostla inflace. Neoklasika se neudržela tak dlouho, a proto se objevil spíše levicově orientovaný keynesiánský systém, který Tvrdí, že některé zásahy státu do trhu jsou nutné – sociální síť pro nezaměstnané, sociálně potřebné, příspěvky téměř na všechno.


 


Po reformačním procesu se začal hýbat i magický čtyřúhelník – nezaměstnanost – nebyla zprvu tak veliká. Na počátku ovšem vzrostla inflace, ale nyní je již celkem v pořádku. Vláda se v 90. letech zaměřila na nezaměstnanost, což mělo ale za následek větší výdaje. Pak se zaměřila na snížení inflace, což ale zase zvýšilo nezaměstnanost. Rostl i deficit státního rozpočtu a tudíž zadlužování se státu.


 


Po reformačním procesu se musely také změnit daně. Zavedla se daň z příjmů, spotřební daň, DPH.


 


Na počátku 90. let se z Kč stala koruna česká. Dříve se s Kč nedalo obchodovat. Nebyla směnitelná s žádnou jinou měnou. Až Kč byla konvertibilní.


Kroky transformace


Realitu transformačního procesu lze charakterizovat na následujícím přehledu vybraných transformačních opaření:


1990


přijetí scénáře ekonomické reformy


první kroky výstavby legislativního rámce(např.zákony o soukromém podnikání,akciových společnostech a o státním podniku)


opakovaná devalvace Kč až na 28,-Kč/USD


rozpočtové omezení


odstraněné záporné daně z obratu u maloobchodních cen potravin


1991


liberalizace cen k 1. lednu 1991 – podíl regulovaných cen měřených jako podíl na HDP klesal i průběhu roku z cca 15% v lednu na 10% v červnu a na 5 – 6 % ke konci roku


zavedení vnitřní směnitelnosti pro právnické osoby + liberalizace zahraničního obchodu


sjednocení sazeb daně z obratu (0, 12, 22, 32%)


v únoru:první aukce malé privatizace


v březnu:založení Konsolidační banky – státního peněžního ústavu,který převzal od obchodních bank významný podíl špatných úvěrů (80% ze 120mld.)


v červenci:vyhlášení seznamu podnik a majetkových účastí státu určených k privatizaci


otevření sekundárního trhu cenných papírů


k 1. 11.zahájení registrace kupónových knížek


prosinec:sjednána Asociační dohoda s ES


1992


první vlna kupónové privatizace


provedeny zásadní restituce


1993


Vznik samostatné České republiky


Zavedení nové daňové soustavy


8.února – měnová odluka


duben:zahájení činnosti Burzy cenných papírů


květen:zahájení činnosti RM- systému


základní změny v sociálním zabezpečením,nemocenském pojištění a ve stavu nezaměstnanosti


1994


úprava daňového zatížení


druhá vlna kupónové privatizace


předčasné splacení půjčky MMF


1995


KONVERTIBILITA MĚNY - naše koruna plně konvertibilní (směnitelná). Jde tedy jak o vnitřní, tak i vnější směnitelnost naší měny – novela devizového zákona z roku 1995.


1996


leden:podání přihlášky do EU


únor:rozšíření fluktuačního kurzového pásma na 7,5%


červen:koaliční vláda se v důsledku výsledků voleb stává vládou menšinovou


výrazně se prohlubuje schodek obchodní bilance


 


 04.03.2009 08:42:52 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod