« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 19A

Psychologie osobnostiPojem osobnost - osobnost bývá v psychologii definována různě, vždy podle toho, jaký osobní model je v pozadí definice a jakými metodami osobnost zkoumáme. Nejčastěji je definována jako celek duševního života člověka. Slovo OSOBNOST je odvozeno od masky antických herců. V běžné řeči označovala persona také charakter nebo roli (kterou maska představovala), sociální postavení a konečně také vlastnosti, které k němu dopomohly.
Pro H.J Eysencka je osobnost poměrně stálá jednota charakteru, temperamentu, intelektu
A těla, což umožňuje konečný výsledek našich zvyků.
Pro J.B. Watsona je konečný výsledek našich zvyků.


 


je utvářena ve vztazích mezi lidmi tedy ve společnosti a zde se také projevuje


projevuje se jako celek těchto aspektů, poznáváme člověka z hlediska začlenění do prostředí


prostředí má podstatný vliv na vývoj osobnosti (výchova, vzdělání, učení, příroda)


struktura osobnosti:    psychologické vlastnosti


                                    rysy osobnosti


                                    stavy osobnosti


                                    zkušenostní obsahy


                                    procesy, činnosti


 


 


Rysy osobnosti


= "povahové vlastnosti"


= psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem jednání, chování a prožívání


projevují se v různé intenzitě


některé rysy osob. jsou více determinované vrozenými předpoklady, jiné ovlivňuje spíše výchova a sociální okolí


proto rozlišujeme 2 základní skupiny rysů - temperamentové a charakterové


 


Temperament


Temperament je soubor psychických vlastností, který určuje , jakým způsobem člověk reaguje na podněty ze svého okolí – určuje tedy, jak intenzivně, jak silně prožívá, a také, jak se chová, jak rychle reaguje a jak je vytrvalý.


 - 4 typy temperamentu podle starořeckého lékaře HIPPOKRATA


základem jsou 4 tělní tekutiny a člověk je takový, jaká tekutina u něj převládá


 


1. FLEGMATIK - FLEGMA - sliz, hlen


            vyrovnaný, nesnadno se silně citově vzruší,


            citová vyváženost, někdy až lhostejný


            spolehlivý, pečlivý, odpovědný, rozvážný, klidný, ovládá se


 


2. CHOLERIK - CHOLÉ - žluč


            výbušný, snadno se silně citově vzruší, ale reakce nemají dlouhé trvání,


            energetický, impulsivní, citový, aktivita, vznětlivý, nedůtklivost


 


3. SANGVINIK - SANGVIS - krev


            veselý, citové vzrušení povrchní a prchavé, bez dlouhodobých následků


            optimistický, společenský, hovorný, nenucený, bezstarostný, nepřipouští si problémy


 


4. MELANCHOLIK - MELANCHOLÉ - černá žluč


            smutný, silné, hluboké emoce, citlivý, tichý, nenápadný, ne moc společenský


            city pomalu vzniknou, ale za to drží


 


 


 


 


Psychologické vlastnosti


schopnosti, rysy osobnosti, temperament , charakter


 


KRETSCHMER (1886 - 1964)


německý psychiatr


rozlišil 3 základní somatotypy = tělesná konstrukce – projevy rozlišil lidi podle tělesných konstrukcí


 


            1. typ: pyknický - malý, podsaditý, kulatá hlava, zavalité krátké tělo, vyklenuté břicho -


tito lidé patří k cyklotymnímu typu charakteru = povídaví, otevření, společenští, ale také střídání nálad


 


            2. typ: astenický - vysoký, protáhlé údy, štíhlí až hubení, propadlý hrudník, slabě vyvinuté svalstvo, protáhlý obličej, ostré rysy a profil,


tito lidé patří k schizoidnímu typu charakteru = přecitlivělost, hluboké city, uzavřenost až chlad, jednostranné zaměření - sklon k duševním onemocněním - bludné představy, halucinace, rozdvojení osobnosti


 


            3. typ: atletický - dobře vyvinuté svalstvo, široký hrudník, užší boky, ramena -


tito lidé patří k viskóznímu typu charakteru = nejméně problematický člověk, vyrovnaný, bez silných emocí, ale mentální těžkopádnost


 


Z typologií uveďme ještě podrobně propracovanou a vlivnou typologii C.G JUNGA.
- byl to curyšský lékař, ve svém díle „O psychologii nevědomí“ hovoří o 2 formách lidské osobnosti:introvertované a extravertované.Introvertovaná osobnost - se vyznačuje váhavým, reflexním, do sebe staženým bytím
Obtížně se schovává za nedůvěřivé pozorování.
Extrovert - je vstřícná, otevřená a ochotná bytost, která se rychle vpraví do každé situace,
Snadno navazuje kontakty, bezstarostně a důvěřivě se pouští do riskantních situací.


 


Charakter


 - souhrn psychických vlastností, které umožňují kontrolu a řízení jednání či chování člověka podle společenských a morálních požadavků


na rozdíl od temperamentu se formuje převážně působením výchovy, takže jsou získané


vyjadřuje vztah člověka k druhým lidem, k sobě samému, k práci, k prostředí


vztah k práci:    spolehlivost, píle, odpovědnost, snaživost, aktivita (projev zájmu o práci, ale když je velký = workoholik)


1/4 života stráví člověk prací


 


Schopnosti


= psychické vlastnosti umožňující člověku naučit se určitým činnostem a vykonávat je


schopnosti se projevují v různých činnostech


určitým předpokladem pro utváření schopností jsou vlohy, které jsou vrozené


schopnosti samy o sobě nejsou vrozené, jsou získané


rozvíjí se na základě vloh záměrným i bezděčným (náhodným) působením prostředí


 


vysoce rozvinuté schopnosti pro speciální oblasti lidských činností jsou nadání a talent


se schopnostmi úzce souvisejí dovednosti, které si osvojujeme rychleji


 


stupně schopnosti:        nadání = schopnost určitého druhu, která nám umožňuje nadprůměrný výkon v určité oblasti


                                   talent = zvlášť rozvinutý stupeň umožňující vynikajících výkonů


                                   genialita = mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvoření až                         


                                   epochálních děl


 


druhy:  1. intelektové (rozumové) schopnosti -


inteligence =     soubor schopností sloužících k poznávání a řešení problémů


                        schopnost učit se a používat naučené              


                        (schopnost spojovat, vyvozovat, být bystrý, chápavý a orientace v prostředí,    


                        přizpůsobovat se)


 


inteligenční testy až na přelomu 19. a 20. stol. (BINET v r. 1905 - 1. inteligenční test)


průměrné IQ 100 (od 90 - 110)


výše 110 - nadprůměr níže 90 podprůměr


výše 140 - genialita                  níže 80 - debilita, imbecilie, idiotie


 


            2. senzomotorické schopnosti = souvisejí s koordinací svalových pohybů a vjemů (př. modelování)


 


            3. tvořivost - soubor vlastností osobnosti, který dává základní předpoklady pro tvůrčí činnost a tvořivé řešení problémů


často se označuje slovem kreativita = tvořivý přístup, přístup k činnostem nově, okázale, neotřele, s představivostí, s nápady


 


 04.03.2009 08:46:58 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod