« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 20A

Sociální psychologie


- sociální psychologie – mezi dvěma obory:


-         psychologie


-         sociologie


-> obě se zabývají lidmi


X sociální psychologie charakterizuje psychické jevy, které zapříčinila společnost -> zkoumá jedince v rámci společnosti – např. šikana, výchova v rodině


-         zkoumá 2 a více lidí = soc. skupiny => objekt zkoumání


-         zkoumá působení soc. skupiny = jak na sebe vzájemně jedinci působí


-         socializace = začleňování jedince do soc. skupin


= postupné začleňování člověka do společnosti a kultury


 


společnost        <=>     socializace        <=>     osobnost


 


Socializace - proces, kterým se člověk v důsledku aktivního styku se společenským prostředím vyvinul z biologického tvora v osobnost


-         proces komplikovaný a dlouhodobý


-         člověk se rodí jako nehotová bytost, osobností se stává pod vlivem sociálního prostředí a také od vlivem tzv. sociální interakce


-         proces socializace umožňuje vydělení člověka z živočišného světa a zároveň ovlivňuje celý vývoj lidstva


-         umožňuje jednotlivci život ve společnosti, sžívání člověka s ostatními


Cíl socializace


1) vzbudit v jednotlivci snahu dosáhnout víc (aspirace)


2) naučit jednotlivce správně se chovat v různých sociálních rolích


a) když se člověk naučí svou zvláštní úlohu tak se stává platným členem


b) proces se nepodaří a jedinec úlohu necítí tak jeho chování bývá nepřiměřené, nežádoucí a škodlivé


3) naučit se určitým dovednostem (střílení z luku, praku, řídit auto, normy společenského chování)
4) vypracovává u člověka schopnost vzdát se určité potřeby nebo ji odložit na později nebo ji nahradit něčím jiným (vyžaduje to disciplínu)


Socializace může být:


a) vědomá a záměrná (v rodině nebo ve škole)


b) nevědomá a bezděčná (vzniká interakcemi, kdy korigujeme své chování vůči ostatním, kdy také člověk uplatňuje svou schopnost vcítění se do situace druhého člověka = empatie)


Sociální učení - je to způsob, kterým se jedinec učí přizpůsobovat se požadavkům svého společenského prostředí a osvojuje si názory, postoje a hodnoty společnosti, ve které se vyvíjí


Při učení odměnou se fixuje správné chování.


Při učení trestem se nesprávné chování odlučuje.


Odměna i trest by měli následovat co nejdříve.


V sociálním učení má zvláštní význam tzv. sociální zpevňování. Odměna i trest přichází od někoho koho si vážíme, koho uznáváme.


 


Formy učení


1) přímé posilování (učení odměnou i trestem)


2) imitace (napodobování, jedinec opakuje činnost, která je odměňována)


3) identifikace (ztotožnění se, přebírání i záporných afektů)


 


Empatie – vcítění se do prožitků druhého člověka


 


Asertivita


každodenním životě se setkáváme se situacemi, které jsou pro nás složité, které nás tzv. vyvádějí z míry.
Jak reagovat? Jak se prosadit, abych se druhého nedotkl?


Existují dovednosti, díky kterým lze z těchto situací pohodlně vyklouznout – jedny z nich jsou dovednosti asertivní.


ASERTIVITA je způsob komunikace a jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje upřímně, otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje jak pozitivní, tak i negativní podoby. Pro některé jedince tvoří asertivita celoživotní strategii jejich jednání. Autor této metody Američan A.Salter ji definoval ve významu umět něco jasně tvrdit, stát na svém slovu.Víme, že mohou při prezentaci našeho názoru existovat tři druhy „jak se chovat“:
V oblasti teorie asertivity tomu odpovídají tři základní pojmy:


ü      · asertivita


ü      · pasivita


ü      · agresivita


V této práci budu hovořit o asertivním jednání, které není ani pasivní ani agresivní.


 


Asertivita se projevuje v komunikaci lidí i v jejich celkovém jednání v různé intenzitě. Podle tohoto hlediska je členěna do čtyř skupin:


ü      Základní as. - jednoduché vyjádření citu, myšlenek, názorů


ü      Empatická as. – obsahuje vnímavost a citlivost vůči lidem, proniká do vztahu k jinému člověku,
respektuje jeho názory, snaha porozumět


ü      Stupňovaná as. – lze k ní přejít, když protějšek ignoruje naše stanoviska (pozor na sklouznutí do agresivity)


ü      Konfrontativní as. – podstatou pro použití tohoto typu as. je rozpor mezi slovy a skutky
partnera, na rozdíl od agresivní konfrontace však na partnera neútočíme, ale žádáme doplňující, vysvětlující informace k vyřešení problému


Dříve, než se rozhodneme chovat asertivně, zvažme především:


ü      · KDY asertivitu použít


ü      · vůči KOMU ji použít


ü      · jakou FORMU použít


ü      · jaké to bude mít NÁSLEDKY


 


Interiorizace - zvnitřnění, přijetí zkušenosti do psychiky


 


Rodina
- je to primární skupina, která má nezastupitelnou úlohu v socializaci člověka


- životním zájmem společnosti je stabilní rodina


- rodina se v moderní společnosti stává institucí jejímž prostřednictvím vykonává společnost určitý tlak na jednotlivé členy, neboli předepisuje jim pravidla (týká se to manželství, práv dítěte a rodiny jako celku)


- rodina je tedy jeden z klíčových subsystémů společnosti


 


 Funkce rodiny


1. biologicko-reprudukční (zajišťuje potomstvo a uspokojuje sexuální potřeby)


2. ekonomická funkce (společné hospodaření, dělba práce)


3. socializačně výchovná (dochází ke kulturnímu přenosu, předávají se tradice, zvyky, hodnoty)


a) osvojování si jazyka


b) vybavuje člověka určitým sociálním statusem (příslušností určité vrstvě nebo etnické skupině)
c) provází člověka celý život i když se jedinec stává nezávislým a zakládá vlastní rodinu
4. funkce emocionální (uspokojení citových potřeb člověka, vědomí jistoty uznání a vzájemné pomoci)
Rodina je jádrem domova.Krize rodiny


Projevuje se především vysokou rozvodovostí manželství = vznik mnoha neúplných rodin.
Důvody:
1. nevěra


2. mládí novomanželů


3. materiální obtíže (problémy s bytem, menší příjmy)


4. vysoká zaměstnanost žen (mnohá manželství jsou dvoukariérová)


5. naivní očekávání, že frustrované potřeby kompenzuje rodina (neúspěch v práci nebo složitost a náročnost moderní společnosti, moc svobody)


6. nadhodnocení (přecenění) lásky a emocí


 


 


04.03.2009 08:48:16 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod