« Úvod | Nové stránky »

ZSV - 23B

Trh práce, zaměstnanost


Trh práce – místo, kde se potkává nabídka poptávka po práci. Cílem trhu práce je zabezpečit pracovní síly odpovídajícími příjmy zabezpečit pracovní síly odpovídajícími pracovními prostředky.


 


Práce –cílevědomá lidská činnost, pomocí které lidé získávají statky a služby. Práce je dvojího typu – duševní a fyzická.


Kvantitativně je práce množství pracovních hodin vynaložených na určité množství produktů.


Kvalitativně je práce součástí výroby a rozhoduje o technickém pokroku země.


Mzda – odměna za práci                                                                                                              druhy mezd – 1. časová – počet odpracovaných hodin * prací za hodinu                                               2. úkolová – u lidí pracujících manuálně                                                                                                3. podílová – procento ze zisku firmy (manažeři)                                                                                  4. smíšená – kombinace předešlých druhů                                                                                           mzda má dvě složky – 1. základní složka (časová, úkolová, podílová a smíšená)                                    2. nadstavbová (prémie, odměny, příplatky)


Postup při výpočtu mzdy: 1. hrubá mzda                                                                                            2. zdravotní pojištění = 4,5% z HM                                                                                                 3. sociální pojištění = 8% z HM – a, důchodové pojištění – starobní, sirotčí, vdovské…                  b, nemocenské pojištění – nemocenská, mateřská, vyrovnávací příspěvek                                          c, příspěvek na státní politiku, zaměstnanci – podpora v nezaměstnanosti                                               4. daň z příjmů FO                                                                                                                             čistá mzda:  - spoření, - alimenty, + výplata nemocenské  mzda k výplatě


 


Výběr pracovníků – 1. životopis


2. OP, PZP


3. MV, VD – doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, potvrzení v rámci jazyků, různé diplomy


4. posudek od předchozího zaměstnavatele


5. výpis z TR


6. zápočtový list (slouží k výpočtu důchodu)


 


Vznik pracovního poměru


1. uzavření pracovní smlouvy – podstatné náležitosti – druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce


ostatní náležitosti – předat písemně, sjednání mzdy, stanovení pracovní doby, ujednání dovolené


2. jmenování do funkce – vybírá si jen ty, kteří mu podléhají, valná hromada někoho jmenuje


3. volba – starosta, předseda představenstva, probíhá u těch míst, kde zvolený představitel reprezentuje zájmy těch, kteří ho volili


 


 


 


 


Ukončení pracovního poměru


 - písemnou formou


1. dohodou – oboustranné ukončení, neběží žádná výpovědní lhůta, důvod se může a nemusí udávat


2. výpověď – jednostranné ukončení a není nutný souhlas druhé strany – buď podá zaměstnanec – 2 měsíce výpovědní lhůta, od 1. dne následujícího měsíce, nebo zaměstnavatel – snižování počtu pracujících – odstupné, 3 měsíce výpovědní lhůta


3. zrušení ve zkušební době – po z. d. mohu odejít bez udání důvodů


4. okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele


5. úmrtí zaměstnance


6. vypršení lhůty


7. skončení dohodnuté práce


 


Politika nezaměstnanosti


 - hospodářská politika – přístup státu k ekonomice dané země, PZ je součástí hospodářské politiky, cílem PZ je přispět k podpoře


 


Aktivity PZ


1. rozvoj infrastruktury na trhu práce


2. podpora vytváření nových pracovních míst


3. zvýšení adaptability pracovních sil, rekvalifikace


4. výplata dávek a podpora v nezaměstnanosti


 - body 1-3 – součástí aktivní politiky nezaměstnanosti a bod 4 – pasivní PZ


NEZAMĚSTNANOST        


 - nezaměstnaní jsou ti, kteří nemají placené zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci usilovně hledají a jsou ochotni do ní v blízké době nastoupit


Měření nezaměstnanosti – počet nezaměstnanosti dělíme ekonomií aktivního obyvatelstva to celé * 100%


Typy nezaměstnanosti – dobrovolná X nedobrovolná


1. frikční – studenění než nastoupí do zaměstnání


2. strukturální - se objevuje tam, kde je nesoulad mezi nabídkou


a poptávkou po pracovnících. Nesoulad může vzniknout proto, že se poptávka


po určitém druhu práce zvyšuje, zatímco poptávka po jiném druhu se snižuje,


a nabídka se ani v jednom případě nepřizpůsobuje dostatečně rychle.


Díky tomu se často setkáváme s nerovnováhami u jednotlivých povolání


nebo oblastí, protože určité sektory se rozvíjejí, zatímco jiné upadají.


3. cyklická - je-li celková poptávka po práci nízká
(na rozdíl od situace, když je poptávka po práci nízká jen v určitých
oblastech, jako jsou střediska těžby uhlí nebo výroby automobilů). Jestliže
se celkové výdaje a produkt snižují, nezaměstnanost se zvyšuje prakticky všude.


 


důsledky nezaměstnanosti: A: + více volného času, - snižuje se důchod, - psychické následky, ztráta kvalifikace


B: pro ekonomiku – pokles HDP, deficit SR (snižování daní a zvyšování dávek)


 


Pokud se staneme nezaměstnanými je naší povinností se hlásit na úřad práce. Jeho úkolem je sehnat nám práci odpovídající našemu vzdělání. Po dobu nezaměstnanosti nám platí sociální a zdravotní pojištění a po dobu 12 měsíců vyplácí sociální dávky, ale jen za předpokladu, že jsme předchozích 12 měsíců pracovali. Úřad práce také zajišťuje rekvalifikace, které nám hradí.


 


04.03.2009 08:52:21 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod