« Úvod | ZSV - 24A »

ZSV - 24B

Mezinárodní


organizace –


EU, NATO, OSN-         integrace – sdružení svrchovaných států, které v určité oblasti formulují a uskutečňují společnou politiku a vytvářejí k tomu společné nadnárodní orgány, na které vlády
a parlamenty členských zemí přenášejí část svých pravomocí


-         původním motivem k integraci států je předcházet možným konfliktům, které vznikají z různosti zájmů jednotlivých zemí i jejich bloků


-         vojensko-politické integrace – jejich hlavním posláním je kolektivní obrana jejich členů   a také se angažují v řešení regionálních konfliktů (např. NATO  v Kosovu)


-         hospodářské integrace – jejich hlavní snahou je usnadnit a prohloubit vzájemný obchod    a ekonomickou spolupráci


-         Česká republika je členem OSN, Rady Evropy (CE), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), Hospodářské komise pro Evropu (ECE), OECD, NATO, CEFTA a EU (přidružené členství)


 


Organizace spojených národů (OSN) • vznik 24. 10. 1945 podpisem Charty OSN

 • předchůdcem OSN je Společnost národů (SN — sídlo v Ženevě, 1919-1939)

 • cíl: boj za lidská práva, zabezpečení míru

 • sídlo v New Yorku

 • členské země jsou si v právním smyslu rovny

 • člen: každá země, která je subjektem mezinárodního práva

 • 1993 — 180 členů

 • hlavní orgány: Valné shromáždění (usnesení mají nezávazný charakter; k přijetí rozhodnutí třeba nadpoloviční většina, u důležitých 2/3; každá země jeden hlas, řídí se pokyny svých vlád), Mezinárodní soudní dvůr (v Haagu; 15 soudců volených VS a RB; mezinárodně-právní otázky; když se na ně někdo obrátí —> rozhodnutí jsou závazná), Sekretariát (úředníci + generální tajemník volený na 5 let RB — např. Kurt Walheim, Javier Perez, Butrus Ghálí, Kofi Annan), Hospodářská a sociální rada (27 členů, voleni VS na dva roky), Poručenská rada (procedura vymahatelnosti usnesení), Rada bezpečnosti (výkonný orgán; 15 členů — 5 stálých (USA, GB, Fr, Rus, Čína (mají de facto právo veta — s jakýmkoli návrhem musí souhlasit všech pět stálých členů)) + na 2 roky; procedurální otázky — 9 hlasů, ostatní 9 hlasů včetně všech stálých členů; závazná rozhodnutí)

 • pomocné orgány (výbory)

 • organizace v rámci systému OSN: Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT), UNESCO, MMF

 • Všeobecná deklarace lidských práv a svobod (1948)


  • Přijata Valným shromážděním OSN

  • 1966 — pakt OPP (občanských a politických práv), p. ESKP (ekonomických, sociálních a kulturních práv)

  • 1976 — dobrovolný protokol k OPP, nebyl přijat všemi členy

 • Mezinárodní charta OSN


  • preambule, 19 kapitol, 111 článků

  • organizace a činnost orgánů, práva a povinnosti, řešení sporů,…

  • všichni lidé jsou svobodní a jsou si rovni, stejné právo na svobodu, život a osobní bezpečnost, právo být právnickou osobou, právo na ochranu zákonem, právo na soukromí, svoboda pohybu, právo na vzdělání

 • FAO (Food and Agriculture Organisation — Organizace pro výživu a zemědělství) — sídlo v Římě

 • GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu); 1948 — odbourání bariér — snížení cel; sídlo: Ženeva; cíl: liberalizace světového obchodu, zvýšení životní úrovně; řeší problémy a rozvoj světového obchodu a upravuje mezinárodní vztahy

Severoatlantická aliance (NATO) • North Atlantic Treaty Organisation, Washington, 4. 4. 1949 jako obranné společenství proti východnímu bloku (napadení jednoho člena je posuzováno jako napadení všech členů aliance) — vychází z Charty OSN

 • 12 zakládajících zemí: Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, GB, USA

 • o 3 roky později Řecko, Turecko

 • 1955 SRN, 1982 Španělsko, 1999 Polsko, Maďarsko, ČR

 • hlavní orgány:


  • Rada NATO: ministři zahraničí; 2x do roka ve stálém sídle NATO v Bruselu; současně Stálá rada NATO

  • Výbor pro plánování obrany: ministři obrany; 2x do roka

  • Úřad generálního tajemníka: je mu podřízen mezinárodní sekretariát

  • Vojenský výbor

Evropská unie


1948 se koná Evropský kongres v Haagu — požadavek sjednocení Evropy. O rok později (1949) vzniká Rada Evropy (koordinace evropského sbližování; k jejímu vzniku vedly zejména ekonomické důvody a také deformované vztahy po 2. sv. válce, a bezpečnostní důvody. Symboly EU – vlajka – 12 žlutých hvězdiček na modrém pozadí, hymnou se stala Óda na radost, heslem ,,Jednotná v rozmanitosti“, měna euro, dnem EU se stal 9. květen


Mezi cíle EU patří – realizace čtyř základních svobod – volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, sbližování práva, společná politika – zemědělství a dopravy, hospodářská a obchodní politika, sociální politika, pomoc zaostávajícím regiónům, ochrana životního prostředí, pomoc rozvojovým zemím


Historie EU – 1946 po 2. světové válce je Evropa v troskách, W.Churchill volá po Spojených státech evropských                                                                                            1951 – Schumanova deklarace – vznik Evropského společenství uhlí a oceli ESCUO – 6 zemí – Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemí a SRN, společné řízení a volný pohyb se osvědčily                                                                                                                           1957 – Římská smlouva – podepsána Francií, Belgií, Itálií, Nizozemím a SRN,. Zakládá se EHS a Euroatom, ,,Společný trh vzniká v okamžiku, kdy je možné volně obchodovat se zbožím“                                                                                                                          v roce 1960 vzniká Evropské společenství volného obchodu ESVO sdružující západoevropské země, které nejsou členy EHS                                                                   1968 – vytvoření celní unie, došla ke zrušení veškerých dovozních tarifů mezi 6 zeměmi EHS                                                                                                                               1979 – první všeobecné volby do Evropského parlamentu, vzniklo EMS                                1986- Jednotný evropský akt, podepsáno EHS, posiluje instituci EHS – vnitřní trh, kde se zboží, služby, kapitál a lidé mohou pohybovat bez kontrol na hranicích                                 1992 – Maastrichtská smlouva, měnová unie                                                                                                        1997 – Amsterodamská smlouva, jejím cílem byla reforma institucí unie                             1999 – euro, objevuje se v 11 z 15 zemí EU, pouze pro bezhotovostní platby  2002 – objevují se mince a bankovky eura, národní měny se postupně stahují z oběhu


Rozšiřování EU – 1957 – 6 států – Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a SRN, 1973 – VB, Irsko, Dánsko opouštějí ESVO a připojují se k EHS, VB se podařilo do EHS vstoupit až na 3. pokus, 1981 – Řecko se stává členem společenství, 1986 – připojuje se Španělsko a Portugalsko, 1995 – vstupuje Finsko, Rakousko, Švédsko, 2004 – ČR, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Malta


Orgány EU • Evropský parlament


  • 626 poslanců, voleni na 5 let

  • ve Štrasburku a Bruselu

  • počet křesel pro jednotlivé země dán kompromisem mezi rovností a proporcionalitou

  • frakce socialistů, komunistů, zelených,…

  • úkolem vydávat právní akty, hlasování o rozpočtu, kontrolní funkce vůči Evropské komisi

 • Rada EU


  • hlavní rozhodovací orgán, který schvaluje legislativní akty

  • 1974, Brusel

  • členy rady jsou reprezentanti jednotlivých zemí (předsedové vlád)

  • zasedá 2x do roka, její rozhodnutí jsou politicky závazná pro radu ministrů

  • na každém zasedání se volí nový předseda

  • současně Výbor stálých zástupců, který tvoří velvyslanci (spol. obchodní politika, navrhování rozpočtu)

 • Evropská komise


  • výkonný orgán

  • 20 členů, členové by měli být nezávislí na vládách; voleni na 4 roky

  • udělování sankcí, navrhování právních aktů, kontrola mezinárodních smluv, mohou vyslovit nedůvěru parlamentu

 • Soudní dvůr


  • orgán soudní moci; Lucemburk

  • 15 soudců; voleni na 6 let, každé 3 roky se mění

  • řeší spory mezi jednotlivými orgány, mezi členskými státy, právnickými a fyzickými osobami

 • Evropský účetní dvůr


  • kontroluje, zda EU vydává finanční prostředky podle schválených rozpočtových pravidel

Mezinárodní měnový fond a Světová banka (IMF a WB) • návrhy: H. D. White, J. M. Keynes

 • 1944, Bretton Woods, USA — konference Spoj. národů

MMF (the International Monetary Fund) • systém vzájemné směnitelnosti měn, zachování stability kurzů, poskytování úvěrů při potížích s platební bilancí podpora mezinárodní měnové spolupráce a devizové stability, vytváření mnohostranných platebních systémů, expertní a konzultační činnost

 • 1975 — upuštěno od stability vázané na USD, pohyblivé kurzy

 • obava z nestability (v 70. letech vznikají zvláštní práva čerpání — SDR)

 • v čele výkonný ředitel (na 5 let), současným předsedou H. Höhler; sídlo Washington

 • 182 členů (ČR od 1993; představitel ČR guvernér ČNB)

 • 1999 — ČR přístup ke zvláštním právům čerpání (asi 7,2 mld. na podporu rozvoje ekonomiky)

SB (světová banka) • asi 182 států; souhrn mnoha institucí (Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj — poskytování středně bohatým zemím, Mezinárodní asociace pro rozvoj — bezúročné půjčky chudým rozvojovým zemím, Mezinárodní finanční korporace — investice do soukromého sektoru, Multilaterální organizace pro investiční záruky, Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů — role arbitra ve sporech)

 • snižování korupce, chudoby (státy se na ní podílí podle své ekonomické síly)

 • řídící orgán: schůze guvernérů; výkonný orgán: správní rada — denní schůze (hlasování konstitucemi)

 • může půjčovat na nízké úrokové míry (z investic, poplatků čl. zemí — bohatší víc, splátky již poskytovaných půjček — splatnost až 40 let)

 04.03.2009 08:53:25 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod