« Úvod | ZSV - 24B »

ZSV - 25A

Ekonomie


Ekonomie – věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v hospodářském životě společnosti – např. nezaměstnanost, inflaci…


ü      oikos = dům, nomon = pravidlo, zákon


ü      samostatná věda v 18. století v Anglii


ü      anglická klasická ekonomie: • zakladatelé: Adam Smith, David Riccard

 • představitel: Milton Freedman

ü      Adam Smith - ,,Bohatství národů


ü      Ekonomie je společenská věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém životě společnosti, viděné v jejich celku. 1. mikroekonomie


  • zkoumá chování jednotlivých subjektů ekonomiky


   • domácnost

   • firmy

   • stát

 2. makroekonomie


  • zkoumá fungování ekonomiky jako celku

  • veličiny:


   • míra inflace

   • míra nezaměstnanosti

   • tempo růstu reálného HDP

   • saldo obchodní bilance

 


Základní ek. Problémy – 1. CO VYRÁBĚT – jaké statky a služby při daných možnostech produkovat, aby bylo vzácných zdrojů, pro jejich výrobu co nejlépe využito


2. JAK VYRÁBĚT – jak vyrábět statky a služby


3. PRO KOHO VYRÁBĚT – určení jejich spotřebitelů


 


Ekonomický systém – mechanismy, které řeší ekonomické otázky – 1. zvyková e. – vše ve společném vlastnictví


2. příkazová e. – státní vlastnictví převládá


3. tržní e. – soukromé vlastnictví


4. smíšený systém - tržní systém + něco z plánovaného systému -  zásahy státu, regulace státem - dnes u nás


 


MIKROEKONOMIE


subjekty: 1. Domácnosti


  • Šacení, vzdělávání se, cestování

 2. Firmy – organizují výrobu nebo prodej výrobků či poskytování služeb, protože dosahují zisku

 3. Stát


  • specifický subjekt

  • hlavní cíl: ovlivňovat trh

  • může ho ovlivnit jako prodávající (stát se může dostat na stranu zákazníka ve formě státních zakázek)

  • může vydat zákony a předpisy

  • nejvíce investic státu v poslední době:


   • budovy pro státní orgány

   • vybavení úřadů

   • opravy silnic, rozvoj dálnic a železnic

   • nemocnice

   • školy

   • peníze na podpory a sociální dávky

 


potřeba – pocit nedostatek, který si člověk uvědomuje a usiluje o jeho překonání, současné, budoucí, primární, sekundární


statek – předmět, který je k uspokojování potřeb nebo k nějaké chtěné činnosti člověka, statky rozdělujeme na hmotné a nehmotné, hmotný – televize, nehmotný – film, jsou statky, které slouží lidem neomezeně jako např. denní světlo, naopak máme i statky vzácné – všechny statky, které vyrobí lidi


 


v rozvinuté společnosti uplatňována:


1. tržní ekonomika  X  plánovaná ekonomika


2. soukromé vlastnictví  X  státní vlastnictví, družstevní


    X  i dnes funguje státní vlastnictví - doprava, školy


3. ekonomické zabezpečení důstojnosti člověka


4. nezávislé veřejné mínění


  


ekonomika -    nějaká konkrétní činnost


                        chápána jako oblast společenské praxe


                        využívá teoretických poznatků ekonomie


 


člověk vstupuje do ekonomických vztahů, aby uspokojil své potřeby


 


potřeby: primární (hmotné, biologické, základní)


                             oděv, jídlo, vzduch


 


              sekundární (psychologické, nehmotné) - po uspokojení základních


                                 vzdělání


 


              individuální - pro jednotlivce, např. jídlo,...


              kolektivní - pro více lidí, např. ochrana životního prostředí


 


              zbytné - potřeby, bez kterých bychom se mohli obejít - např. kouření


              nezbytné - nemůžeme se bez nich obejít, např. jídlo


 


potřeby jsou uspokojovány statky a službami


 


úlohy státu:       ovlivňuje regulaci cen


                        ovlivňuje trh jako prodávající - státními podniky


                                             jako kupující - formou státních zakázek


 


trh -     společenské uspořádání směny zboží


            dochází zde ke střetu nabídky a poptávky


            směna zboží koupí a prodejem


 


ekonomika - zahajuje výrobu statků a služeb, jejich rozdělování, směnu, spotřebu


 


v národním hospodářství rozlišujeme 3 ekonomické sektory:


            1. primární sektor - např. zemědělství, lesnictví, těžební průmysl


            2. sekundární sektor - zpracovatelský průmysl, stavebnictví


            3. terciální sféra


 


 


04.03.2009 08:54:09 | Autor: Tomáš Lörincz | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod